Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1676
Title: Прийменниково-відмінкова модель українських фразеологізмів
Other Titles: Предложно-падежная модель украинских фразеологизмов
Prepositional-case model of Ukrainian phraseological units
Authors: Божко, Ю. О.
Keywords: фразеологічна номінація
аналітична словоформа
граматичне значення обставини
прийменниково-відмінкова модель
фразеологическая номинация
аналитическая словоформа
грамматическое значение обстоятельства
предложно-падежная модель
phraseological nomination
analytical word form
grammatical meaning of adverbial modifier
prepositional-case model
Issue Date: 2002
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Божко Ю. О. Прийменниково-відмінкова модель українських фразеологізмів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 – укр. мова / Ю. О. Божко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2002. – 23 с.
Abstract: У дисертаційній роботі досліджуються шляхи формування частини фразеологічного корпусу української мови, яка представлена одиницями спільної структурно-граматичної моделі «прийменник + відмінкова форма самостійного слова». Роль самостійного слова можуть виконувати : іменник (від Адама, на мазі), субстантивований прикметник (від лукавого, на батьківських), займенник (про мене, про себе), числівник (до одного, за трьох), субстантивоване дієслово (для годиться), вигук (на біс). У ролі прийменника виступають переважно первинні прийменники. Висвітлюються процеси формування самої моделі, її динаміки в напрямку фразеологізації та виникнення в подібних мовних одиницях специфічних ознак фразеологічної номінації. Зазначається, що причина фразеологізації прийменника і відмінкової форми криється в самому процесі їх стискання (згортання) до стану аналітичної словоформи і «згущення» їхніх значень у єдину сему. Наголошується на тому, що оскільки фразеологічні одиниці прийменниково-відмінкової моделі мають граматичне значення обставин, їхня семантична структура нагадує семантичну структуру обставин. Серед аналізованих одиниць є ФО часу, ФО місця або напрямку, ФО міри і ступеня, ФО способу дії, ФО із значенням мети, ФО із значенням причини. Аналіз системних семантичних зв'язків досліджуваних одиниць указує на те, що фразеологізмам прийменниково-відмінкової моделі, як і одиницям з лексичним значенням, властиві явища полісемії, омонімії, синонімії та антонімії. В работе исследуются пути образования части фразеологического состава украинского языка, которая представлена единицами общей структурно-грамматической модели "предлог + падежная форма самостоятельного слова". Освещаются процессы формирования самой модели, ее динамики в направлении фразеологизации и возникновения в подобных единицах языка специфических признаков фразеологической номинации. The research work investigates Ukrainian phraseological units of a prepositional-case model and the ways of their formation. The structural-grammatical model of analyzing units is «a preposition + a case form of a notional part of speech» (a noun, an adjective, a pronoun, a numeral and a substantivised verb). The author deals with the formation of the model itself, its dynamics and the special features of phraseological nomination. It is emphasized that the reason of phraseological peculiarities of a preposition and a case form lies in the process of their compression of their meanings to a single meaning. So far as the phraseological units of a prepositional-case model have grammatical meaning of an adverbial modifier, their semantic structure resembles a semantic structure of an adverbial modifier. Among the phraseological units of this kind there are the phraseological units of time, place and direction, measure and degree, phraseological units with a meaning of purpose and reason. In accordance with objective development of the language and as the result of the relations between cases and adverbial modifiers four independent structural-grammatical-semantic models of prepositions and case forms have appeared in the Ukrainian language nowadays. The analysis of a semantic connection of the investigated phraseological units of a prepositional case model as well as lexical units can have homonyms, synonyms, antonyms. They can be also polysemantic ones.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1676
Appears in Collections:АвторефератиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.