Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/92
Title: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАТИВНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Authors: Іноземцева, С. В.
Keywords: інтегративна освіта
інклюзивна освіта
діти-інваліди
дистанційне навчання
интегративное образование
инклюзивное образование
дети-инвалиды
дистанционное образование
integrative education
inclusive education
disabled children
remote education
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Іноземцева С. В. Актуальні проблеми інтегративної та інклюзивної освіти дітей та молоді з особливими потребами / С. В. Іноземцева // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 633–637.
Abstract: В статті розглянута відмінність інтегративної та інклюзивної освіти. Вона полягає у визнанні того факту, що суспільство змінюється, воно пристосовується до індивідуальних потреб людей, а не навпаки. Аналіз результатів впровадження інклюзивної форми навчання в експериментальних закладах освіти дає можливість зазначити такі позитивні зрушення: краща підготовленість молоді з особливими потребами до життя в суспільстві, а також готовність самого суспільства враховувати потреби своїх громадян; підвищення мотивації дітей з особливими потребами до навчання; батьки отримали можливість обмінюватися досвідом навчання й виховання, якого їм не вистачало, коли їхні діти навчалися у спеціальних групах. Відзначені недоліки: недостатнє фінансування, потреба вдосконалювати зміст освіти, вирішувати кадрові питання, поширювати міжвідомчу співпрацю. слабка підготовка педагогічних кадрів, які ще не готові працювати з дітьми з функціональними порушеннями, болісна реакція батьків на спільне навчання. Активний розвиток інтегрованої загальнодоступної системи середньої, професійної та вищої освіти став реальною ознакою євроінтеграційного поступу України. Така система передбачає різноманітні форми спільного навчання та виховання дітей з особливими потребами та їх здорових однолітків. Відмічено, що Інтенсивно запроваджуються інноваційні форми навчання й виховання дітей-інвалідів і в Харківській області. Насамперед, це використання елементів дистанційного, інтегрованого навчання, відкриття навчальнореабілітаційних центрів, навчально-виховних комплексів різних форм власності. В статье рассмотрено отличие интегративного и инклюзивного образования. Оно заключается в признании того факта, что общество меняется, оно приспосабливается к индивидуальным потребностям людей, а не наоборот. Анализ результатов внедрения инклюзивной формы обучения в экспериментальных учреждениях образования дает возможность отметить следующие положительные сдвиги: лучшая подготовленность молодежи с особыми потребностями к жизни в обществе, а также готовность самого общества учитывать потребности своих граждан; повышение мотивации детей с особыми потребностями к обучению; родители получили возможность обмениваться опытом обучения и воспитания, которого им не хватало, когда их дети учились в специальных группах. Отмечены недостатки: недостаточное финансирование, необходимость совершенствовать содержание образования, решать кадровые вопросы, распространять межведомственное сотрудничество, слабая подготовка педагогических кадров, которые еще не готовы работать с детьми с функциональными нарушениями, болезненная реакция родителей на совместное обучение. Активное развитие интегрированной общедоступной системы среднего, профессионального и высшего образования стало реальным признаком евроинтеграционного прогресса Украины. Такая система предусматривает различные формы совместного обучения и воспитания детей с особыми потребностями и их здоровых сверстников. Отмечено, что Интенсивно внедряются инновационные формы обучения и воспитания детей-инвалидов и в Харьковской области. Прежде всего, это использование элементов дистанционного, интегрированного обучения, открытия навчальнореабілітаційних центров, учебно-воспитательных комплексов различных форм собственности.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/92
Appears in Collections:Кафедра УДПМ і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іноземцева С. В..doc71 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.