Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6565
Title: Традиції суспільної ієрархії у турків на матеріалі турецьких антропонімів
Other Titles: Традиции общественной иерархии у турок на материале турецких антропонимов
Traditions of the Turkic Social Hierarchy on the Material of the Turkish Personal Names
Authors: Скразловська, І. А.
Keywords: турецькі антропоніми
особові імена
тюрки
суспільний устрій
соціальні детермінативи
турецкие антропонимы
личные имена
общественное устройство
социальные детерминативы
Turkish anthroponyms
personal names
Turks
social order
social determinants
Issue Date: 2020
Publisher: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Citation: Скразловська І. А. Традиції суспільної ієрархії у турків на матеріалі турецьких антропонімів / І. А. Скразловська // III–IV Конгрес сходознавців : до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського : зб. матеріалів, Київ, 23–24 груд. 2020 р. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Ч. 1. – С. 66–70.
Abstract: Турецькому етносу властиве ієрархічне бачення світу і свого місця в ньому, яке простежується ще з давніх часів і відображається в соціальній ієрархії тюркського й власне турецького суспільства, а відповідно – і в системі особових імен. Антропоніми, одним з компонентів яких є становий титул, були досить численними в давній період. Це пояснюється традицією давніх тюрків позначати в іменах соціальний статус людини, етапи її дорослішання і змужніння. В статті досліджуються турецькі антропоніми, до складу яких входять загальнотюркські соціальні детермінативи-титули: 1) власне тюркські: хан, тегін, оглан, бек, бай, хатун, таркан та ін.; 2) запозичені з перської мови: шах, морза або мірза, заде; 3) запозичені з арабської мови: султан, малік, шейх, емір, хаджи, та ін., які у різні історичні періоди були адаптовані турецькою мовою і турецьким суспільством. В статье исследуются турецкие антропонимы, в состав которых входят общетюркские социальные детерминативы-титулы: 1) собственно тюркские: хан, тегин, оглан, бэк, бай, хатун, таркан и др.; 2) заимствованы из персидского языка: шах, морза или мірза, заде; 3) заимствованы из арабского языка: султан, малик, шейх, эмир, хаджи и др., которые в разные исторические периоды были адаптированы на турецком языке и турецком обществе. Турецкому этносу присуще иерархическое видение мира и своего места в нем, которое прослеживается еще с давних времен и отражается в социальной иерархии тюркского и турецкого общества, а соответственно – и в системе личных имен. Антропонимы, одним из компонентов которых является сословный титул, были достаточно многочисленны в древний период. Это объясняется традицией древних тюрок обозначать в именах социальный статус человека, этапы его взросления и возмужания. The Turkish ethnos is characterized by a hierarchical vision of the world and its place in it, which can be traced back to the ancient times and is reflected in the social hierarchy of the old Turkic and modern Turkish society, and accordingly - in the system of personal names. Anthroponyms, one of the components of which is an estate title, were quite numerous in ancient times. This is due to the tradition of the ancient Turks to indicate the social status of a person and stages of his maturation in his name. The article researches Turkish anthroponyms, which include all-Turkic social determinants: 1) of Turkic origin: han, tegin, oglan, bek, bay, hatun, tarkan, etc .; 2) of Persian origin: şah, mirza, zade, etc.; 3) of Arabic origin: sultan, malik, emir, hacı, etc., which in different historical periods were adapted by the Turkish language and Turkish society.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6565
ISBN: 978-966-992-356-1
Appears in Collections:Кафедра східних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Konhres_skhodoznavtsiv_P_1.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.