Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6383
Title: Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
Other Titles: Контроль и оценка учебных достижений соискателей второго (магистерского) уровня высшего образования
Monitoring and evaluation of academic achievements of applicants for the second (master's) level of higher education
Authors: Боярська-Хоменко, А. В.
Ворожбіт-Горбатюк, В. В.
Собченко, Т. М.
Боярская-Хоменко, А. В.
Ворожбит-Горбатюк, В. В.
Собченко, T. Н.
Boiarska-Khomenko, A.
Vorozhbit-Horbatiuk, V.
Sobchenko, T.
Keywords: контроль навчальних знань
здобувач вищої освіти
оцінювання навчальних знань
заклади вищої освіти
контроль учебных знаний
соискатель высшего образования
оценка учебных знаний
заведения высшего образования
control of educational knowledge
higher education seeker
evaluation of educational knowledge
institutions of higher education
Issue Date: 11-Nov-2021
Publisher: Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди; друкарня ФОП Петров В. В.
Citation: Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : метод. рек. для викл. груп забезп. освіт.-проф. програм, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. : А. В. Боярська-Хоменко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. – Харків : ФОП Петров В. В., 2021. – 36 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять глосарій та інформаційно-дорадчі матеріали щодо організації контролю і оцінки навчальних досягнень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчальне видання розраховане для використання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої педагогічної освіти, науково-педагогічними працівниками груп забезпечення освітньо-професійних програм, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. Методические рекомендации содержат глоссарий и информационно-консльтативные материалы по организации контроля и оценки достижений соискателей второго (магистерского) уровня высшего образования. Учебное издание предназначено для соискателей второго (магистерского) уровня высшего педагогического образования, научно-педагогических работников групп обеспечения образовательно-профессиональных программ, отрасль знаний 01 Образование/Педагогика.Methodical recommendations contain a glossary and information and advisory materials on the organization of control and evaluation of academic achievements of applicants for the second (master's) level of higher education. The educational publication is designed for use by applicants for the second (master's) level of higher pedagogical education, research and teaching staff of groups of educational and professional programs, field of knowledge 01 Education / Pedagogy.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6383
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.