Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/607
Title: ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В УМОВАХ РОБОТИ АНСАБЛЮ НАРОДНОГО ТАНЦЮ
Authors: Ліманська, О. В.
Keywords: виховння особистості
студенти
вища мистецька освіта
художньо-творча діяльність
ансамбль народного танцю
воспитание личности
студенты
высшее художественное образование
художественно-творческая деятельность
ансамбль народного танца
education of the individual
students
higher art education
artistic and creative activities
ensemble of folk dance
Issue Date: 22-May-2015
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Ліманська О. В. Виховання особистості студента в умовах роботи ансамблю народного танцю / О. В. Ліманська // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 104–106.
Abstract: Сучасна вища мистецька освіта має за мету виховання особистості студента, здатного творчо підходити до вирішення складних завдань певних галузей наук. Для студентів творчих спеціальностей впроваджується художньо-творча діяльність, яка визначається як пріоритетний напрямок роботи творчого колективу в позанавчальний час із метою досконалення художньої та виконавської майстерності його учасників, підтримки талановитої молоді, популяризації жанрів художньої самодіяльності. Вивчення досвіду роботи студентських ансамблів танцю може бути використаний як певна модель структурно-діяльнісного підходу до вирішення завдань професійного зросту майбутніх учителів хореографії. Залучення молоді до процесу виховання засобами мистецтва спрямовано на виконання актуальних завдань соціалізації особистості в сучасних соціокультурних умовах. Современное высшее художественное образование имеет целью воспитание личности студента, способного творчески подходить к решению сложных задач определенных отраслей наук. Для студентов творческих специальностей внедряется художественно-творческая деятельность, которая определяется как приоритетное направление работы творческого коллектива во внеучебное время с целью совершенствования художественного и исполнительского мастерства участников, поддержки талантливой молодежи, популяризации жанров художественной самодеятельности. Изучение опыта работы студенческих ансамблей танца может быть использовано как определенная модель структурно-деятельностного подхода к решению задач профессионального роста будущих учителей хореографии. Привлечение молодежи к процессу воспитания средствами искусства направлено на выполнение актуальных задач социализации личности в современных социокультурных условиях.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/607
Appears in Collections:Кафедра хореографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ліманська О. В.pdf993.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.