Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6051
Title: Вчення О. І. Процевського про ефективність дій норм трудового права
Other Titles: Учение А. И. Процевского об эффективности действий норм трудового права
A. I. Protsevski's doctrine of the effectiveness of labour law norms
Authors: Процевський, В. О.
Новіков, Д. О.
Процевский, В. А.
Новиков, Д. А.
Protsevskiy, V.
Novikov, D.
Keywords: трудове право
ефективність дії норм
трудовое право
эффективность действия норм
labour law
the effectiveness of regulations
Issue Date: 2-Apr-2021
Citation: Процевський В. О. Вчення О. І. Процевського про ефективність дій норм трудового права / В. О. Процевський, Д. О. Новіков // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 року / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – C. 10–12.
Abstract: Встановлено, що в основі вчення Олександра Івановича Процевського про ефективність дії норм трудового права знаходиться гіпотеза про те, що реальна поведінка нерідко відрізняється від моделі, що міститься в нормі. Ця відмінність пояснюється не тільки суб’єктивними особливостями учасників відносин, але й економічною та виробничою ситуацією, що склалась на момент реалізації норми. Автори переконані, що ефективність дії норм трудового права полягає у поєднанні обраних і застосованих засобів й способів досягнення поставленої мети під час дії норми права та фактично досягнутих результатів правового регулювання. Установлено, что в основе учения Александра Ивановича Процевского об эффективности действия норм трудового права находится гипотеза о том, что реальное поведение нередко отличается от модели, что содержится в норме. Это различие объясняется не только субъективными особенностями участников отношений, но и экономической и производственной ситуацией на момент реализации нормы. Авторы убеждены, что эффективность действия норм трудового права заключается в сочетании избранных и примененных средств и способов достижения поставленных целей во время действия нормы права и фактически достигнутых результатов правового регулирования. It was established that the basis of Oleksandr Ivanovich Protsevskiy's opinion about the effectiveness of labor law norms is a hypothesis about those, that the real behavior is not often seen from the model, but to take place in the norms. This idea is explained not only by the sub-active peculiarities of the participants in the list, but by the economic and general situation, which was formed at the time of the implementation of the norms. Author of the reconciliation, the effectiveness of the norms of labor law of the field in the same way and in the fixed ways to reach the set for the hour with the norms of law that actually reached the results of legal regulation.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6051
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.