Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6000
Title: Упровадження елементів дуальної освіти в систему професійної підготовки вчителів початкової школи
Other Titles: Внедрение элементов дуальной образования в систему профессиональной подготовки учителей начальной школы
Introduction of elements of dual education in the system of professional training of primary school teachers
Authors: Масюк, О. М.
Титаренко, Л. І.
Смолянюк, Н. М.
Масюк, Е. М.
Титаренко, Л. И.
Masyuk, O.
Titarenko, L.
Smolyanyuk, N.
Keywords: професійна компетентність
дуальна освіта
підготовка фахівців
якість вищої освіти
початкова школа
профессиональная компетентность
дуальное образование
подготовка специалистов
качество высшего образования
начальная школа
professional competence
dual education
professional training
quality of higher education
primary school
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Масюк О. М. Упровадження елементів дуальної освіти в систему професійної підготовки вчителів початкової школи/ О. М. Масюк, Л. І. Титаренко, Н. М. Смолянюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 306–309.
Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. З’ясовано, що одним із шляхів вирішення цієї проблеми є впровадження в систему професійної підготовки студентів елементів дуальної освіти. У статті розкриваються цілі, завдання та особливості організації педагогічного проєкту з елементами дуальної освіти «Школа професійного зростання «День у школі». Статья посвящена актуальной проблеме повышения качества профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы. Установлено, что одним из путей решения этой проблемы является внедрение в систему профессиональной подготовки студентов элементов дуальной образования. В статье раскрываются цели, задачи и особенности организации педагогического проекту с элементами дуальной образования «Школа профессионального роста «День в школе». The article is devoted to the topical problem of improving the quality of future primary school teachers’ professional training. It was found that one of the ways to solve this problem was the introduction of dual education elements in the system of students’ professional training. The article reveals the goals, objectives and features of the organization of a pedagogical project «School of Professional Growth «Day at School» which includes elements of dual education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6000
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Масюк О. М.,Титаренко Л. І., Смолянюк Н. М. .pdf772.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.