Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5939
Title: Організація самостійної роботи здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання
Other Titles: Организация самостоятельной работы соискателей образования в условиях дистанционного обучения
Organization of independent work of applicants for education in the conditions of distance learning
Authors: Доценко, С. О.
Чепелєв, О. О.
Чепелев, O. О.
Dotsenko, S.
Chepelev, О
Keywords: самостійна робота
дистанційне навчання
Moodle
аспірантські роботи
самостоятельная работа
дистанционное обучение
аспирантские работы
students’ independent work
distance learning
Moodle Platform
postgraduate work
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Доценко С. О. Організація самостійної роботи здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання / С. О. Доценко, О. О. Чепелєв // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 101–104.
Abstract: В статті розглянуто самостійну роботу, яка є важливим компонентом професійної підготовки спеціалістів у системі вищої освіти. Обґрунтовано значущість самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання. Представлено різні підходи до організації самостійної роботи із використанням можливостей дистанційної платформи Moodle. В статье рассмотрена самостоятельная работа, которая является важным компонентом профессиональной подготовки специалистов в системе высшего образования. Обоснована значимость самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения. Представлены различные подходы к организации самостоятельной работы с использованием возможностей дистанционного платформы Moodle. The article deals with independent work, which is an important component of professional training of specialists in the system of higher education. The significance of students' independent work in distance learning conditions is substantiated. Different approaches to the organization of independent work using the capabilities of Moodle distance learning platform are presented.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5939
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Доценко С. О.,Чепелєв О. О. .pdf771.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.