Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5916
Title: Теоретичні питання оцінювання якості вищої освіти
Other Titles: Теоретические вопросы оценивания качества высшего образования
Theoretical issues of assessing the quality of higher education
Authors: Рогова, Т. В.
Роговая, Т. В.
Rohova, T.
Keywords: якість
якість освіти
вища освіта
оцінювання якості
критерії і показники якості освіти
качество
качество образования
высшее образование
оценивание качества
критерии и показатели качества образования
quality
quality of education
higher education
assessing the quality
criteria and indicators of quality of education
Issue Date: 2020
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Рогова Т. В. Теоретичні питання оцінювання якості вищої освіти / Т. В. Рогова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – № 68, Т. 2. – С. 156–160.
Abstract: У статті представлено результати дослідження проблеми оцінювання якості вищої освіти. На підставі аналізу різних поглядів на сутність якості визначено її основні характеристики: якість є суттєвою визначеністю об’єкта, що характеризує його цілісність і складну ієрархічну структуру; якості властиве різне індивідуальне сприйняття; якість визначається спроможністю відповідати певним вимогам, задовольняти певні потреби; якість – динамічна, вона може змінюватися під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів як цілеспрямовано, так і стихійно. З'ясовано особливості тлумачення якості на філософському (як категорії, що не має оцінного характеру і акцентує увагу на тому, що відрізняє об’єкт, явище або вид діяльності від інших соціальних явищ, систем, видів діяльності) та конкретно-науковому (як категорії, що визначає корисність, цінність об’єктів, їх придатність для задоволення певних потреб або для реалізації певних цілей, норм) рівнях методології її дослідження. Розкрито два підходи до оцінювання якості вищої освіти (ототожнення з перевіркою і контролем; встановлення відповідності якості запитам споживачів, тлумачення оцінювання як механізму взаємодії, спрямованої на самовдосконалення педагогічної системи). Визначено й схарактеризовано критерії якості вищої освіти: нормативний (орієнтує на нормативні цілі ЗВО, навчальні досягнення студентів), соціальний (дозволяє виявити загальний рівень освіченості, соціальної зрілості випускника, відображає потреби й очікування суспільства стосовно системи вищої освіти), науково-методичний (передбачає оцінювання відповідності характеристик освітнього процесу і його результатів сучасним тенденціям розвитку теорії і методики професійної освіти), особистісний (відображає відповідність характеристик освітнього процесу потребам, можливостям, інтересам його суб’єктів). Визначено перспективні напрями дослідження проблеми оцінювання якості вищої освіти. В статье представлены результаты исследования проблемы оценки качества высшего образования. На основании анализа различных взглядов на сущность качества определены его основные характеристики: качество является существенной определенностью объекта, характеризующее его целостность и сложную иерархическую структуру; качеству свойственно разное индивидуальное восприятие; качество определяется способностью отвечать определенным требованиям, удовлетворять определенные потребности; качество - динамичное, она может меняться под влиянием внешних или внутренних факторов как целенаправленно, так и стихийно. Выяснены особенности определения качества на философском (как категории, не имеющей оценочного характера и акцентирующей внимание на том, что отличает объект, явление или вид деятельности от других социальных явлений, систем, видов деятельности) и конкретно-научном (как категории, определяющей полезность, ценность объектов, их пригодность для удовлетворения определенных потребностей или для реализации определенных целей, норм) уровнях методологии его исследования. Раскрыто два подхода к оценке качества высшего образования (отождествление с проверкой и контролем, установление соответствия качества запросам потребителей, толкование оценки как механизма взаимодействия, направленного на самосовершенствование педагогической системы). Определены и охарактеризованы критерии качества высшего образования: нормативный (ориентирует на нормативные цели ЗВО, учебные достижения студентов), социальный (позволяет выявить общий уровень образованности, социальной зрелости выпускника, отражает потребности и ожидания общества относительно системы высшего образования), научно-методический (предусматривает оценивание соответствия характеристик образовательного процесса и его результатов современным тенденциям развития теории и методики профессионального образования), личностный (отражает соответствие характеристик образовательного процесса потребностям, возможностям, интересам его субъектов). Определены перспективные направления исследования проблемы оценки качества высшего образования. The research results of the problem of assessing the quality of higher education are presented in the article. Based on the analysis of different views on the essence of quality, the main features of it have been determined. These features are: quality is an essential distinctness of an object, it characterize its integrity and complex hierarchical structure; quality is characterized by different individual perceptions; quality is determined by the ability to meet certain requirements, satisfy certain needs; quality is dynamic, it can change under the influence of external or internal factors both purposefully and spontaneously. The peculiarities of interpretation of quality at the philosophical and concrete-scientific levels of the methodology of research have been found. At the philosophical level, quality is a category that has no evaluative nature and focuses on what distinguishes an object, phenomenon or type of activities from other social phenomena, systems and types of activities. At the concrete-scientific levels, quality is a category that determines the usefulness, value of objects, their suitability to meet specific needs or realize certain goals and norms. Two approaches to assessment of quality of higher education have been revealed. The first approach means identification with verification and control. The second approach means establishing compliance of quality with consumers' requirements, interpretation of evaluation as a mechanism of interaction which is aimed at self-improvement of pedagogical system. The criteria of quality of higher education have been determined and characterized. They are: normative criterion (it focuses on regulatory purposes of institutions of higher education and students' educational achievements), social criterion (it helps to reveal the general level of graduate's education and social maturity and reflects the needs and expectations of society regarding the system of higher education), scientific-methodical criterion (it means assessing the correspondence of the characteristics of educational process and its results to current trends of development of theory and methodics of professional education) and personal criterion (it reflects the correspondence of the characteristics of educational process to the needs, capabilities and interests of its subjects). The perspective directions of studying the problem of assessing the quality of higher education have been determined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5916
ISSN: ISSN 1992-5786
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рогова. стаття. Теорет пит.pdf213.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.