Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5912
Title: Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість
Other Titles: Профессиональная подготовка студентов вузов: ее признаки и качество
Professional Training of Students of Institutes of Higher Education: Its Signs and Quality
Authors: Рогова, Т. В.
Роговая, Т. В.
Rohova, T.
Keywords: вища освіта
якість вищої освіти
професійна підготовка
якість професійної підготовки
высшее образование
качество высшего образования
профессиональная подготовка
качество профессиональной подготовки
higher education
quality of higher education
professional training
quality of professional training
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний педагогічний імені Г. С. Сковороди
Citation: Рогова Т. В. Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість / Т. В. Рогова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 56. – С. 294–301.
Abstract: У статті визначено складові якості вищої освіти (якість підготовки в системі середньої освіти вступників до ВНЗ; об’єктивність конкурсного відбору для зарахування на навчання у ВНЗ; якість підготовки випускників ВНЗ; якість державних освітніх стандартів; якість діючої нормативної бази; якість освітніх програм, їх актуальність; якість змісту освіти; якість науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, застосування новітніх технологій і методик його організації; якість професорсько-викладацьких, науково-дослідницьких кадрів; якість управління; реалізація спеціального механізму управління якістю освіти). З’ясовано, що якість підготовки випускників ВНЗ є результуючою складовою якості вищої освіти. Визначено ознаки сучасної професійної підготовки, до переліку яких відносяться не тільки ті, які носять когнітивний характер, а й ті, які мають соціальну значущість (формування соціальної і професійної позиції, розвиток таких професійних здібностей і особистісних якостей як самостійність, активність, креативність, мобільність, комунікативність та ін.; забезпечення готовності майбутніх фахівців до індивідуально-творчого виконання професійних функцій, до інноваційної діяльності та ін.). Розкрито основні підходи до визначення сутності якості професійної підготовки (акцентування уваги на якості змісту освіти; якості організації освітнього процесу; процесі управління якістю освіти; суб’єктних якостях особистості). В статье определены составляющие качества высшего образования (качество подготовки в системе среднего образования поступающих в ВУЗ; объективность конкурсного отбора для зачисления на обучение в ВУЗ; качество подготовки выпускников ВУЗ; качество государственных образовательных стандартов; качество действующей нормативной базы; качество образовательных программ; качество содержания образования; качество научно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, применения новейших технологий и методик его организации; качество профессорско-преподавательских, научно-исследовательских кадров; качество управления, реализация специального механизма управления качеством образования). Установлено, что качество подготовки выпускников ВУЗ - это результирующая составляющая качества высшего образования. Определены признаки современной профессиональной подготовки, к перечню которых относятся не только те, которые носят когнитивный характер, а и те, которые имеют социальную значимость (формирование социальной и профессиональной позиции, развитие таких профессиональных способностей и личностных качеств как самостоятельность, активность, креативность, мобильность, коммуникативность и др.; обеспечение готовности будущих специалистов к индивидуально–творческому исполнению профессиональных функций, к инновационной деятельности и др.). Раскрыто основные подходы к определению сущности качества профессиональной подготовки (акцентирование внимания на качестве содержания образования, качестве организации образовательного процесса, процессе управления качеством образования, субъектных качествах личности). The components of the quality of higher education have been defined in the article. They are the quality of training of higher educational institutes entrants in the system of secondary education; objectivity of competition to register as students of institutes of higher education; quality of training of graduates; the quality of state educational standards; the quality of regulatory environment currently in force; the quality of educational programs; their topicality; the quality of education content; the quality of methodological and material and technical provision of educational process; application of up-to-date technologies and methods of its organization; the quality of professional and teaching and research staff; the quality of management; realization of a special mechanism of managing the education quality. The quality of training of graduates has been determined to be the resulting component of the quality of higher education. The signs of modern professional training have been identified. The list of them comprises not only those signs having the cognitive nature, but also those having social significance, i.e. formation of social and professional position, development of such professional abilities and personal qualities as self- dependence, activity, creativity, mobility, communicativeness etc., ensuring preparedness of future specialists for individual and creative professional functioning, for innovative activity etc. The main approaches to define the essence of quality of professional training (focusing on the quality of education content, the quality of the educational process organization, the process of management of education quality, subject qualities of person) have been revealed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5912
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рогова. Стаття. Проф. підготовка.pdf526.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.