Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/584
Title: ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Other Titles: ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
SPIRITUAL DEVELOPMENT OF A FUTURE TEACHER’S PERSONALITY IN THE CONTEXT OF SOLVING THE PROBLEM OF TRAINING NATIONAL PEDAGOGICAL STAFF
Authors: Шевченко, Н. О.
Шевченко, Н. А.
Shevchenko, N. A.
Keywords: духовний розвиток особистості
вихователь дитячого дошкільного закладу
національні культурно-духовні цінності
ідеї народної педагогіки
засоби народної педагогіки
духовное развитие личности
воспитатель детского дошкольного учреждения
национальные культурно-духовные ценности
идеи народной педагогики
средства народной педагогики
personal spiritual development
teachers of kindergartens
national cultural-spiritual values
ideas of folk pedagogy
means of folk pedagogy
Issue Date: 26-Feb-2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Шевченко Н. О. Духовний розвиток особистості майбутнього вихователя у контексті вирішення проблеми підготовки національних педагогічних кадрів / Н. О. Шевченко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. В. Троцко]. ‒ Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 39. – С. 143–150.
Abstract: У статті набули висвітлення питання підготовки національних педагогічних кадрів на засадах духовного розвитку особистості майбутнього вихователя з опорою на національні культурно-духовні цінності. Підготовка національних педагогічних кадрів, зокрема, вихователів ДНЗ, розглянута як важлива умова вирішення проблеми формування у дітей національних цінностей. Наголошено, що успішна реалізація стратегічних напрямів дошкільної освіти та виховання забезпечується сформованістю у майбутнього вихователя високої духовності. Автором доведено, що духовний розвиток особистості майбутнього фахівця та набуття ним професіоналізму ґрунтуються на засадах ціннісної спрямованості професійно-педагогічної підготовки, орієнтованої на формування у майбутніх фахівців національних культурно-духовних цінностей із використанням ідей та засобів народної педагогіки. В статье освещены вопросы подготовки национальных педагогических кадров на основе духовного развития личности будущего воспитателя с опорой на национальные культурно-духовные ценности. Подготовка национальных педагогических кадров, в частности, воспитателей ДОУ, рассматриваемая как важное условие решения проблемы формирования у детей национальных ценностей. Отмечено, что успешная реализация стратегических направлений дошкольного образования и воспитания обеспечивается сформированностью у будущего воспитателя высокой духовности. Автором доказано, что духовное развитие личности будущего специалиста и приобретение им профессионализма основываются на принципах ценностной направленности профессионально-педагогической подготовки, ориентированной на формирование у будущих специалистов национальных культурно-духовных ценностей с использованием идей и средств народной педагогики. The article talks about the problem of training national pedagogical staff on the basis of the spiritual development of a future teacher’s personality based on the national cultural-spiritual values. Training national pedagogical staff, particularly teachers of kindergartens, is considered as an important condition of solving the problem of the formation of children’s national values. It is noted that the successful implementation of the strategic directions of preschool education and upbringing is provided by the high level of a future teacher’s spirituality. The author proves that the spiritual development of a future specialist’s personality and his acquisition of professionalism are based on the principles of the value orientation of the professionalpedagogical training aimed at the formation of future specialists’ national culturalspiritual values with the use of ideas and means of national pedagogics.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/584
Appears in Collections:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевченко Н. О..htm474 BHTMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.