Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5811
Title: Взаємозв’язок проблем екології та економіки у сучасному світі
Other Titles: Взаимосвязь проблем экологии и экономики в современном мире
The relationship between environmental and economic issues in the modern world
Authors: Василюк, С. О.
Василюк, С. А.
Vasyliuk, S.
Keywords: економіка
екологія
охорона навколишнього середовища
студентські роботи
экономика
экология
охрана окружающей среды
студенческие работы
economy
ecology
environmental protection
student work
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Василюк С. О. Взаємозв’язок проблем екології та економіки у сучасному світі / С. О. Василюк // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 71–74.
Abstract: У статті розглянуто взаємозв'язок економіки та екології. Головними залишаються питання впливу економічного розвитку на природу та економічних втрат від проблем з навколишнім середовищем. Економіка та екологія – близькі між собою, теоретично лідируючі науки суспільства. Економіка у перекладі з грецької – мистецтво ведення домашнього господарства, а екологія – наука про дім, житло, місцеперебування. Щоб існувати у власному домі, необхідно володіти знаннями про його утримання, наш світ впорається з економічною, екологічною та епідемічною кризою лише працюючи спільно разом. В статье рассмотрена взаимосвязь экономики и экологии. Главными остаются вопросы влияния экономического развития на природу и экономических потерь от проблем с окружающей средой. Экономика и экология – близкие между собой, теоретически лидирующие науки общества. Экономика в переводе с греческого – искусство ведения домашнего хозяйства, а экология – наука о доме, жилище, местопребывание. Чтобы существовать в собственном доме, необходимо обладать знаниями о его содержании, наш мир справится с экономическим, экологическим и эпидемиологическим кризисом только работая совместно вместе. The article examines the relationship between economics and ecology. The main issues are the impact of economic development on nature and the economic losses from environmental problems. Economics and ecology are closely related, theoretically leading sciences of society. Economics in translation from Greek means the art of housekeeping, while ecology is the science of home, dwelling, place of residence. To exist in one's own home, one must have knowledge of its maintenance, our world will only cope with an economic, ecological and epidemiological crisis by working together.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5811
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.