Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5804
Title: Особливості безробіття серед молоді
Other Titles: Особенности безработицы среди молодежи
Features of youth unemployment
Authors: Костюк, В. О.
Костюк, В. А.
Kostiuk, V.
Keywords: безробіття
зайнятість молоді
працевлаштування молоді
студентські роботи
безработица
занятость молодежи
трудоустройство молодежи
студенческие работы
unemployment
youth employment
youth employment
student work
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Костюк В. О. Особливості безробіття серед молоді / В. О. Костюк // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 45–47.
Abstract: В статті розглянуто безробіття серед молоді. Безробіття молоді не є дрібницею та має реальні короткострокові та довгострокові негативні наслідки. Це питання вимагає пильної уваги з боку нашої влади, яка повинна відповідати за формування та реалізацію молодіжної політики, в тому числі політики зайнятості. Молодь є потужним ресурсом. Підтримка молодих людей та їхнє залучення до творчої і активної участі в житті суспільства – це стратегічні інвестиції в розвиток держави. В статье рассмотрена безработица среди молодежи. Безработица молодежи не является мелочью и имеет реальные краткосрочные и долгосрочные негативные последствия. Этот вопрос требует пристального внимания со стороны нашей власти, которая должна отвечать за формирование и реализацию молодежной политики, в том числе политики занятости. Молодежь является мощным ресурсом. Поддержка молодых людей и их привлечения к творческой и активного участия в жизни общества – это стратегические инвестиции в развитие государства. This article looks at youth unemployment. Youth unemployment is not trivial and has real short-term and long-term negative consequences. This issue requires close attention from our government, which should be responsible for the formation and implementation of youth policy, including employment policy. Youth is a powerful resource. Supporting young people and engaging them creatively and actively in society is a strategic investment in State development.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5804
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Костюк В. О. ОСОБЛИВОСТІ БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ.pdf491.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.