Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5778
Title: Напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні
Other Titles: Направления улучшения инвестиционного климата в Украине
Directions for improving the investment climate in Ukraine
Authors: Мажнікова, В. Г.
Мажникова, В. Г.
Mazhnikova, V.
Keywords: економіка України
іноземні інвестиції
антикризові заходи
інвестиційний клімат України
конкурентоспроможність
студентські роботи
экономика Украины
иностранные инвестиции
антикризисные меры
инвестиционный климат Украины
конкурентоспособность
студенческие работы
Ukraine economy
foreign investments
anti-crisis measures
investment climate of Ukraine
competitiveness
student work
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мажнікова В. Г. Напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні / В. Г. Мажнікова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 24–29.
Abstract: У статті зазначено, що для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконалення прaвової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів зaбезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. В статье указано, что для дальнейшего улучшения инвестиционного климата Украины актуальным на сегодня является вопрос совершенствования прaвовой и организационной базы для повышения дееспособности механизмов обеспечения благоприятного инвестиционного климата и формирования основы сохранения и повышения конкурентоспособности отечественной экономики. The article notes that in order to further improve the investment climate in Ukraine, the issue of improving the legal and organizational framework to increase the efficiency of mechanisms to ensure a favorable investment climate and form the basis for maintaining and increasing the competitiveness of the domestic economy is relevant today.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5778
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.