Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5711
Title: ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Other Titles: ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
EXAMINATION OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROJECTS: MANAGEMENT CONTEXT
Authors: Мармаза, О. І.
Мармаза, А. И.
Marmaza, O.
Keywords: управління закладом освіти
проєкт
технологія експертизи
експертиза проєктів
управления учебным заведением
проект
технология экспертизы
экспертиза проектов
management of educational institution
project
examination technology
project examination
Issue Date: 2021
Publisher: Бердянський державний педагогічний університет, Вища школа управління і адміністрації в Ополє
Citation: Мармаза О. І. Експертиза проєктів розвитку закладу освіти: управлінський аспект / О. І. Мармаза // Освіта і суспільство VI : міжнар. зб. наук. пр. / Бердян. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. – Ополє, 2021. – С. 352–360.
Abstract: У статті висвітлено стан вивчення проблеми експертного оцінювання у науковому дискурсі, розкрито сутність технології експертизи. З’ясовано, що експертиза проєкту розвитку закладу освіти – це раціональна технологія його попереднього оцінювання та одночасно вид педагогічної діяльності, яка спрямована на удосконалення проєкту до його безпосереднього впровадження. Визначено основні складники експертизи проєкту: об’єкт експертизи, мета експертизи, процедура експертизи, продукт експертизи. Схарактеризовано етапи експертизи: вибір експертів та формування експертної групи; розроблення плану та визначення оптимальних умов експертної діяльності; з’ясування техніки оцінювання; вибір експертних методів; оброблення даних та підведення підсумків експертної діяльності. В статье освещено состояние изучения проблемы экспертной оценки в научном дискурсе, раскрыта сущность технологии экспертизы. Выяснено, что экспертиза проекта развития учебного заведения - это рациональная технология его предварительной оценки и одновременно вид педагогической деятельности, направленной на совершенствование проекта к его непосредственному внедрению. Определены основные составляющие экспертизы проекта: объект экспертизы, цель экспертизы, процедура экспертизы, продукт экспертизы. Охарактеризованы этапы экспертизы: выбор экспертов и формирование экспертной группы; разработка плана и определение оптимальных условий экспертной деятельности; выяснение техники оценивания; выбор экспертных методов; обработка данных и подведение итогов экспертной деятельности. The article highlights the state of study of the problem of expert evaluation in scientific discourse, reveals the essence of examination technology. It was found that the examination of the project of development of an educational institution is a rational technology of its preliminary assessment and at the same time a type of pedagogical activity, which is aimed at improving the project before its direct implementation. The main components of the project examination are determined: the object of examination, the purpose of examination, the examination procedure, the product of examination. The stages of examination are characterized: selection of experts and formation of expert group; development of a plan and determination of optimal conditions for expert activity; elucidation of assessment techniques; choice of expert methods; data processing and summarizing expert activities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5711
ISBN: 978-83-66567-26-9
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мармаза О. І. Експертиза проєктів .pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.