Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5709
Title: Слов’янський історичний роман у другій половині ХХ століття
Other Titles: Славянский исторический роман во второй половине ХХ века
Slavic historical novel in the second half of the twentieth century
Authors: Нестеренко, Н. П.
Nesterenko, N.
Keywords: слов’янська література
слов’янські письменники
історичний роман
історична романістика
жанрові модифікації роману
славянская литература
славянские писатели
исторический роман
историческая романистика
жанровые модификации романа
Slavic literature
Slavic writers
historical novel
historical romance
genre modifications of the novel
Issue Date: 11-May-2021
Publisher: Харківське історико-філологчне товариство
Citation: Нестеренко Н. П. Слов’янський історичний роман у другій половині ХХ століття / Н. П. Нестеренко // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 260–267.
Abstract: Автор статті стверджує, що однією із загальносвітових тенденцій розвитку літератури в другій половині ХХ століття був відхід історичної романістики від реального, історіографічного представлення дійсності до узагальнено-умовного, філософського, міфологічного. Творчість слов’янських белетристів стала одним із найяскравіших зразків відходу від принципу фактографії минулого до філософського його осмислення крізь призму сьогодення й особистісної свідомості. Автор статьи утверждает, что одной из общемировых тенденций развития литературы во второй половине ХХ века был уход исторической романистики от реального, историографического представления действительности к обобщенно-условному, философскому, мифологическому. Творчество славянских беллетристов стало одним из ярких образцов отхода от принципа фактографии прошлого к философскому его осмыслению сквозь призму настоящего и личностного осознания. The author of the article claims that one of the global trends in the development of literature in the second half of the twentieth century was the departure of historical novels, from the real, historiographical representation of reality to the generalized-conditional, philosophical, mythological. The work of Slavic fiction writers became one of them the brightest examples of departure from the principle of factography of the past to its philosophical comprehension through the prism of the present and personal consciousness.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5709
Appears in Collections:Кафедра українознавства і лінгводидактики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нестеренко Н. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН.pdf626.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.