Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5693
Title: Мир детской книги в раннем творчестве Марины Цветаевой
Other Titles: Світ дитячої книги в ранній творчості Марини Цвєтаєвої
The world of children's books in the early works of Marina Tsvetaeva
Authors: Козорог, О. В.
Kozorog, O.
Keywords: детская книга
Цветаева М.
художественное восприятие
дитяча книга
Цвєтаєва М.
художнє сприйняття
children's book
Tsvetaeva M.
artistic perception
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Козорог О. В. Мир детской книги в раннем творчестве Марины Цветаевой / О. В. Козорог // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 43–44.
Abstract: В статье раскрыт мир детской книги в раннем творчестве Марины Цветаевой. Детские книги ассоциируются у поэта с миром детства и семейного очага, а сам процесс чтения становятся синонимом «потерянного рая». У статті розкрито світ дитячої книги в ранній творчості Марини Цвєтаєвої. Дитячі книги асоціюються в поета зі світом дитинства і сімейного вогнища, а сам процес читання стає синонімом «втраченого раю». The article reveals the world of children's books in the early works of Marina Tsvetaeva. The poet associates children's books with the world of childhood and the family home, and the process of reading becomes synonymous with "lost paradise".
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5693
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Козорог О. В..pdf698.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.