Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5690
Title: Особливості навчання молодших школярів писати есе на уроках української мови
Other Titles: Особенности обучения младших школьников писать эссе на уроках украинского языка
Features of teaching younger students to write essays in Ukrainian language lessons
Authors: Клокова, Є.
Клокова, Е.
Klokova, Е.
Keywords: молодші школяри
написання есе
українська мова
студентські роботи
младшие школьники
написание эссе
украинский язык
студенческие работы
junior schoolchildren
essay writing
ukrainian language
student works
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Клокова Є. Особливості навчання молодших школярів писати есе на уроках української мови / Є. Клокова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 56.
Abstract: В статті розглянуто написання есе дітьми молодшого шкільного віку – це розвиток, як творчого так і розумового інтелекту, який дає змогу навчити зосереджуватися на основній ідеї, виділяти головні зв’язки, аргументувати висновки. Ефективними засобами навчити писати есе в початковій школі є вибір цікавої теми, усне обговорювання, наведення прикладів подібних робіт, а також пояснення структури та визначення чіткого плану. В статье рассмотрено написание эссе детьми младшего школьного возраста – это развитие, как творческого так и умственно интеллекта, который дает возможность научить сосредотачиваться на основной идее, выделять главные связи, аргументировать выводы. Эффективным средством научить писать эссе в начальной школе является выбор интересной теми, устное обсуждение, наведение примеров подобных работ, а также пояснение структуры и определение четкого плана. The article deals with essay writing by primary school children – it is a development of both creative and mental intelligence, which gives an opportunity to learn to focus on the main idea, to highlight the main connections, to argue the conclusions. An effective means of teaching essay writing in primary school is to choose an interesting topic, to discuss it verbally, to give examples of similar works, and to explain the structure and define a clear plan.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5690
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клокова Є. .pdf347.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.