Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5682
Title: Особливості початкової математичної освіти вальдорфських школярів
Other Titles: Особенности начального математического образования вальдорфских школьников
Features of primary mathematical education of Waldorf schoolchildren
Authors: Сотнік, Є.
Sotnik, Е.
Keywords: початкова школа
математика
вальдорфська школа
студентські роботи
начальная школа
математика
вальдорфская школа
студенческие работы
primary school
mathematics
Waldorf school
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Сотнік Є. Особливості початкової математичної освіти вальдорфських школярів / Є. Сотнік // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 52.
Abstract: Автором розкрито особливості початкової математичної освіти вальдорфських школярів. Початкова вальдорфська математична освіта характеризується такими основними моментами: формування уявлень про числа та операції над ними, помірність, стриманість дитини; пріоритет «чистої» лічби та наявність значної кількості ритмічних вправ, що тісно пов’язані з життєвими функціями дитини та забезпечують поступовий перехід до впевненого та вмілого оволодіння учнями арифметичними операціями. Автором раскрыты особенности начального математического образования вальдорфских школьников. Начальное вальдорфское математическое образование характеризуется следующими основными моментами: формирование представлений о числах и операции над ними, умеренность, воздержание ребенка; приоритет «чистого» счета и наличие значительного количества ритмических упражнений, что тесно связаны с жизненным функциями ребенка и обеспечивают постепенной переход к уверенному и умелому овладению учащимися арифметическими операциями. The author revealed the features of the initial mathematical education of Waldorf schoolchildren. The author reveals the peculiarities of primary mathematics education of Waldorf schoolchildren. Primary Waldorf mathematics education is characterised by the following main points: formation of ideas about numbers and operations on them, moderation, abstinence of the child; priority of "pure" counting and presence of a significant number of rhythmic exercises, which are closely connected with the child's life functions and ensure gradual transition to confident and skilful mastery of arithmetic operations by the pupils.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5682
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сотнік Є. .pdf347.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.