Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5680
Title: Саморозвиток учителя в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти
Other Titles: Саморазвитие учителя в системе методической работы учреждений общего среднего образования
Teacher’s self-development in the system of methodical work of the general secondary educational institutions
Authors: Гресь, О. В.
Hres, O.
Keywords: учитель
саморозвиток
заклад загальної середньої освіти
система методичної роботи
способи
технологічні етапи
саморазвитие
заведение общего среднего образования
система методической работы
способы
технологические этапы
teacher
self-development
general secondary educational institution
system of methodical work
ways
technological stages
Issue Date: 2020
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Гресь О. В. Саморозвиток учителя в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти / О. В. Гресь // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2020. – Вип. 69, т. 2. – С. 97–101.
Abstract: Статтю присвячено саморозвитку вчителя в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Теоретично обґрунтовано способи організації системи методичної роботи закла- дів загальної середньої освіти, спрямованої на саморозвиток учителів: а) для досвідчених педаго- гів (зі стажем роботи понад п’ять років) у процесі самоосвітньої роботи; б) для вчителів-почат- ківців (до п’яти років стажу роботи) під час запровадження психолого-педагогічного спецсемінару «Саморозвиток учителя: теоретичні та практичні аспекти». Відзначено особливу роль творчих високопрофесійних учителів як наставників і консультантів, які організовують обмін думками і досві- дом, надають рекомендації й допомогу колегам у здійснення саморозвитку. Визначено етапи роботи з учителями, а саме: розвиток спрямованості вчителя на саморозви- ток (мотиваційно-орієнтаційний етап); самопізнання своїх властивостей і можливостей, усвідом- лення бар’єрів саморозвитку через використання процедур самодіагностики, ігор-тренінгів, вправ на спостереження, створення портрету «ідеального вчителя», ведення особистого щоденника (пізна- вально-діагностичний етап); оволодіння вміннями самопроектування та розробку програми самовдо- сконалення (проектувальний етап); реалізацію програми саморозвитку – набуття необхідних знань, умінь, якостей через включення вчителів до різних видів діяльності, чому сприяє використання актив- но-дискусійних методів навчання, виконання проектних робіт та індивідуальних вправ на самовихо- вання, самостійне опрацювання джерел із питань саморозвитку, надання консультативної допомоги та створення позитивної психоемоційної атмосфери (ритмізацію освітнього процесу, використання «бесіди-допомоги», залучення до навчання соціально-групових і художньо-естетичних вправ) (діяль- нісно-результативний етап); самооцінку результативності самозростання, самоусвідомлення недо- ліків власних дій, внесення необхідних коректив у процес саморозвитку (оцінно-рефлексивний етап). Статья посвящена саморазвитию учителя в системе методической работы учреждений общего среднего образования. Теоретически обоснованы способы организации системы методической работы учреждений общего среднего образования, направленной на саморазвитие учителей: а) для опытных педагогов (со стажем работы более пяти лет) в процессе самообразовательной работы; б) для начинающих учителей (до пяти лет стажа работы) при введении психолого-педагогического спецсеминара «Саморазвитие учителя: теоретические и практические аспекты». Отмечено особую роль творческих высокопрофессиональных учителей как наставников и консультантов, которые организуют обмен мнениями и опытом , дают рекомендации и помощь коллегам в осуществление саморазвития. Определены этапы работы с учителями, а именно: развитие направленности учителя на саморазвитие (мотивационно-ориентационной этап) самопознания своих свойств и возможностей, осознание барьеров саморазвития через использование процедур самодиагностики, игр-тренингов, упражнений на наблюдение, создание портрета «идеального учителя», ведение личного дневника (познавательно-диагностический этап) овладение умениями самопроектирования и разработку программы самосовершенствования (проектировочный этап) реализацию программы саморазвития - приобретение необходимых знаний, умений, качеств через включение учителей к различным видам деятельности, чему способствует использование активно-дискуссионных методов обучения, выполнение проектных работ и индивидуальных упражнений на самовоспитание, самостоятельную проработку источников по вопросам саморазвития, оказание консультативной помощи и создание положительной психоэмоциональной атмосферы (ритмизации образовательного процесса, использование «беседы-помощи», привлечение к обучению социально-групповых и художественно эстетического упражнений) (деятельностно-результативный этап) самооценку результативности самовозрастания, осознание недостатков собственных действий, внесения необходимых корректив в процесс саморазвития (оценочно-рефлексивный этап). The article is dedicated to the problem of teacher’s self-development in the system of methodical work of general secondary educational institutions. The ways of organizing the system of methodical work at general secondary educational institutions have been theoretically substantiated. They are the ways for experienced teachers, who have work experience of more than five years, in the process of self-educational work, and the ways for teachers-beginners, who have work experience of up to five years, when introducing the psychological-pedagogical special seminar “Teacher’s Self-Development: Theoretical and Practical Aspects”. The author has noted a peculiar role of creative highly qualified teachers as mentors and assistants who organize the exchange of ideas and experiences, provide advice and assistance to colleagues in their self-development. The stages of work with teachers have been determined. They are: development of teacher’s focus on self-development (motivation-orientation stage); self-knowledge of own properties and capabilities, awareness of the barriers to self-development by using self-diagnosis procedures, games-trainings, exercises on observation, creating a portrait of “perfect teacher”, keeping a personal diary (cognitive-diagnostic stage); mastering the skills of self-construction and development of a program of self-improvement (projecting stage); implementation of the program of self-development, which includes acquisition of necessary knowledge, skills and abilities through teachers’ involvement in various activities due to use of active-discussion teaching methods, implementation of project works and performing individual self-education exercises, self-study of sources dedicated to self-development, providing consultative assistance and creating a positive psychoemotional atmosphere (rhythmization of educational process, use of “talk-help”, involvement of social-group and artistic-aesthetic exercises in training) (activity-resultative stage); self-assessment of the effectiveness of self-growth, self-awareness of the shortcomings of own actions, introduction of necessary corrections into the process of self development (evaluative-reflective stage).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5680
ISSN: 1992-5786
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гресь О. В. Саморозвиток учителя.pdf264.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.