Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5609
Title: Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у процесі естетичного виховання
Other Titles: Развитие эмоционального интеллекта младших школьников в процессе эстетического воспитания
Development of emotional intelligence of junior schoolchildren in the process of aesthetic education
Authors: Коширова, К.
Koshirova, K.
Keywords: емоційний інтелект
молодші школяри
естетичне виховання
студентські роботи
эмоциональный интеллект
младшие школьники
эстетическое воспитание
студенческие работы
emotional intelligence
younger students
aesthetic education
student work
Issue Date: 12-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кoширова К. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у процесі естетичного виховання / К. Коширова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 19.
Abstract: В статті розглянута проблема емоційного інтелекту. Саме емоційний інтелект забезпечує успішність спілкування та соціальної взаємодії. Орієнтація сучасної освіти передбачає залучення особистості до творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку людини. Емоційний інтелект є неодмінною складовою розвитку особистості, а за допомогою естетичного виховання школярі навчаються розуміти емоції та контролювати їх. Естетичне виховання передбачає розвиток здатності сприймати і відчувати прекрасне у природі, у творах мистецтва та у суспільних відносинах. В статье рассмотрена проблема эмоционального интеллекта. Именно эмоциональный интеллект обеспечивает успешность общения и социального взаимодействия. Ориентация современного образования предполагает привлечение личности к творческой деятельности, является основой эстетического развития человека. Эмоциональный интеллект является непременной составляющей развития личности, а с помощью эстетического воспитания школьники учатся понимать эмоции и контролировать их. Эстетическое воспитание предполагает развитие способности воспринимать и чувствовать прекрасное в природе, в произведениях искусства и в общественных отношениях. The article examines the problem of emotional intelligence. It is emotional intelligence that ensures the success of communication and social interaction. The orientation of modern education implies the involvement of personality to creative activity, is the basis of aesthetic development of a person. Emotional intelligence is an indispensable component of personal development, and through aesthetic education students learn to understand and control emotions. Aesthetic education involves developing the ability to perceive and feel the beautiful in nature, in works of art and in social relationships.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5609
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коширова К. .pdf348.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.