Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5547
Title: Лінгвокультурний аспект у сучасній лінгвістиці
Other Titles: Лингвокультурный аспект в современной лингвистике
Linguocultural aspect in modern linguistics
Authors: Мазарук, М.
Mazaruk, M.
Keywords: лінгвокультурний концепт
сучасна лінгвістика
лінгвокультурологія
магістерські роботи
лингвокультурный концепт
современная лингвистика
лингвокультурология
магистерские работы
linguocultural concept
modern linguistics
cultural linguistics
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мазарук М. Лінгвокультурний аспект у сучасній лінгвістиці / М. Мазарук // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 48–49.
Abstract: В статті розглянуто лінгвокультурний концепт. Лінгвоконцептологія синтезує в собі ідеї філософського аналізу пізнавального світу, когнітивного моделювання дійсності, культурологічного опису етнічної та соціально-групової специфіки світорозуміння, семантичного структурування реальності. Основу категоріального апарату цієї галузі складає поняття концепту, який є стрижневим терміном понятійного апарату культурологічної лінгвістики. В статье рассмотрен лингвокультурний концепт. Лингвоконцептология синтезирует в себе идеи философского анализа познавательного мира, когнитивного моделирования действительности, культурологического описания этнической и социально-групповой специфики миропонимания, семантического структурирования реальности. Основу категориального аппарата этой отрасли составляет понятие концепта, который является стержневым термином понятийного аппарата культурологической лингвистики. The article deals with the linguocultural concept. Linguoconceptology synthesizes the ideas of philosophical analysis of cognitive world, cognitive modeling of reality, culturological description of ethnic and socio-group specificity of the worldview, semantic structuring of reality. The basis of the categorical apparatus of this branch is the concept of concept, which is the core term of the conceptual apparatus of cultural linguistics.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5547
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.