Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5546
Title: Bone marrow cells obtained from old animals differ from the young animals cells in their ability to divide and in response to the presence of liver fibrosis in primary culture
Other Titles: Клітини кісткового мозку, отримані від старих тварин, відрізняються від клітин молодих тварин своєю здатністю ділитися і у відповідь на присутність фіброзу печінки в первинній культурі
Клетки костного мозга, полученные от старых животных, отличаются от клеток молодых животных своей способностью делиться и в ответ на присутствие фиброза печени в первичной культуре
Authors: Ohiienko, S.
Bozhkov, А.
Bondar, А.
Ivanov, E.
Ionov, I.
Огієнко, С. Л.
Божков, А. І.
Бондар, А. Ю.
Іванов, Є. Г.
Іонов, І. А.
Огиенко, С Л.
Божков, A. И.
Бондарь, A. Ю.
Иванов, Е. Г.
Ионов, И. А.
Keywords: Bone Marrow
Aging
Proliferation
Lymphocyte
Intracellular Ca2+
кістковий мозок
старіння
проліферація
лімфоцити
внутрішньоклітинний Ca 2+
костный мозг,
старение
пролиферация
лимфоциты
внутриклеточный Ca 2+
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Scientific Research Publishing
Citation: Bone marrow cells obtained from old animals differ from the young animals cells in their ability to divide and in response to the presence of liver fibrosis in primary culture / S. Ohiienko, А. Bozhkov, А.Bondar // Advances in Aging Research. – 2019. – Vol.8. – No.1. – Р. 14–27.
Abstract: Dynamics of bone marrow cells number (BMC) in the primary culture isolated from young (3 months) and old (20 months) Wistar rats was investigated. Proliferative activity of BMC of old animals was 2 times higher than that of young animals in the primary culture. Such superiority of the proliferative activity of BMC in the primary culture obtained from old animals is associated with the ability to actively divide lymphocytes and longer "lifespan" of segmented neutrophils obtained from old animals. It should be noted, that the lymphocytes of young animals did not proliferate in the primary culture. The content of intracellular calcium in BMC in the cells of old animals was 3 times higher compared with cells of young animals. Revealed the relationship of intracellular calcium and proliferative activity of BMC. Induction of liver fibrosis led to an increase in the lymphocyte content in young animals by 167%, and in old ones only by 26%, while the lymphocytes of young animals acquired the ability to proliferate in the primary culture. It has been suggested that such differences in the behavior of BMC in primary culture obtained in young and old animals reflect differences in the BMC microenvironment of young and old animals, which leads to changes in the epigenetic - metabolic characteristics of BMC. Досліджено динаміку кількості клітин кісткового мозку (BMC) в первинній культурі, виділеної від молодих (3 місяці) і старих (20 місяців) щурів Wistar. Проліферативна активність BMC у старих тварин була в 2 рази вище, ніж у молодих тварин в первинній культурі. Така перевага проліферативної активності BMC в первинній культурі, отриманої від старих тварин, пов'язана зі здатністю активного діління лімфоцитіві більшої «тривалістю життя» сегментованих нейтрофілів, отриманих від старих тварин. Слід зазначити, що лімфоцити молодих тварин не розмножувались в первинній культурі. Зміст внутрішньоклітинного кальцію в BMC в клітинах старих тварин було в 3 рази вище в порівнянні з клітинами молодих тварин, що виявило взаємозв'язок внутрішньоклітинного кальцію і проліферативної активності BMC. Індукція фіброзу печінки привела до збільшення вмісту лімфоцитів у молодих тварин на 167%, а у старих лише на 26%, в той час як лімфоцити молодих тварин придбали здатність розмножуватися в первинній культурі. Передбачається, що такі відмінності в поведінці BMC в первинній культурі, отримані у молодих і старих тварин, відображають відмінності в мікрооточенні BMC молодих і старих тварин, що призводить до змін епігенетичніо-метаболічних характеристик BMC. Исследована динамика количества клеток костного мозга (BMC) в первичной культуре, выделенной от молодых (3 месяца) и старых (20 месяцев) крыс Wistar. Пролиферативная активность BMC у старых животных была в 2 раза выше, чем у молодых животных в первичной культуре. Такое превосходство пролиферативной активности BMC в первичной культуре, полученной от старых животных, связано со способностью активнного деления лимфоцитов и более длительной «продолжительностью жизни» сегментированных нейтрофилов, полученных от старых животных. Следует отметить, что лимфоциты молодых животных не размножались в первичной культуре. Содержание внутриклеточного кальция в BMC в клетках старых животных было в 3 раза выше по сравнению с клетками молодых животных, что выявило взаимосвязь внутриклеточного кальция и пролиферативной активности BMC. Индукция фиброза печени привела к увеличению содержания лимфоцитов у молодых животных на 167%, а у старых только на 26%, в то время как лимфоциты молодых животных приобрели способность размножаться в первичной культуре. Предполагается, что такие различия в поведении BMC в первичной культуре, полученные у молодых и старых животных, отражают различия в микроокружении BMC молодых и старых животных, что приводит к изменениям эпигенетическо-метаболических характеристик BMC.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5546
ISSN: 2169-0499 (Print)
2169-0502 (Online)
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bone marrow cells.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.