Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5483
Title: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА НА ЗАНЯТИЯХ ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
USE OF MULTIMEDIA FOR ACADEMY FROM UKRAINIAN LANGUAGE AS FOREIGN LANGUAGE
Authors: Зеленська, Л. Д
Тарапат, О.
Зеленская, Л. Д.
Тарапат, Е.
Zelenska, L.
Tarapat, О.
Keywords: smart-освіта
вмотивоване навчання
комп’ютерне навчальне середовище
smart-образование
мотивированное обучение
компьютерная учебная среда
smart-education
motivated learning
computer learning environment
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Citation: Зеленська Л. Д. Особливості використання засобів мультимедіа на заняттях з української мови як іноземної / Л. Д. Зеленська, О. Тарапат // Теорія і практика управління соціальними системами : щокв. наук.-практ. журн./ Нац. техн.ун-т "Харк. політехн ін-т. ; голов. ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – № 3. – С. 112–119.
Abstract: У статті розглянуто особливості використання засобів мультимедіа на заняттях з української мови як іноземної з метою підвищення рівня вмотивованості навчання іноземних студентів. Звернуто увагу на важливості поєднання доцільно дібраного лексичного матеріалу з візуалізацією понять, явищ, процесів, що допомагатиме студентам-іноземцям опанувати лексичне значення нових слів. В статье рассмотрены особенности использования средств мультимедиа на занятиях по украинскому языку как иностранному с целью повышения уровня мотивированности обучения иностранных студентов. Обращено внимание на важности сочетания целесообразно подобранного лексического материала с визуализацией понятий, явлений, процессов, что поможет студентам-иностранцам овладеть лексическое значение новых слов. The article deals with the problem of using multimedia resources in classes from the Ukrainian language as a foreign language in order to increase the level of motivation of teaching foreign students. It is emphasized the importance of combining appropriate lexical material with visualization of concepts, phenomena, processes, which will help foreign students acquire the lexical meaning of new words.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5483
ISSN: 2078-7782
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки
Кафедра української мовиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.