Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5468
Title: Булінг в освітньому просторі: реалії сьогодення
Other Titles: Буллинг в образовательном пространстве: реалии современности
Bullying in the educational space: the realities of our time
Authors: Дорожко, І. І.
Довженко, О. О.
Дорожко, И. И.
Dorozhko, I.
Dovzhenko, O.
Keywords: булінг
освіта
розвиток особистості
кібербулінг
буллинг
образование
развитие личности
кибербуллинг
bullying
education
personal development
cyberbullying
Issue Date: 26-Oct-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Дорожко І. І. Булінг в освітньому просторі: реалії сьогодення / І. І. Дорожко, О. О. Довженко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.] . – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 117–121.
Abstract: В статті розглянуто булінг, що в перекладі означає залякування, цькування, знущання. Існують різні форми булінгу: словесні образи, глузування, обзивання, погрози, образливі жести чи дії, залякування, ігнорування, бойкот, вимагання грошей, їжі, речей, фізичне насилля, кібербулінг. Види булінгу об’єднуються у групи словесного, фізичного, соціального (емоційного), електронного характеру (кібербулінг). Підкреслено, що педагогам важливо вміти правильно будувати свою діяльність і поведінку для запобігання виникнення такого явища як булінг. В статье рассмотрен буллинг, что в переводе означает запугивание, травля, издевательства. Существуют различные формы буллинга: словесные оскорбления, насмешки, обзывание, угрозы, оскорбительные жесты или действия, запугивание, игнорирование, бойкот, вымогательство денег, еды, вещей, физическое насилие, кибербуллинг. Виды буллинга объединяются в группы словесного, физического, социального (эмоционального), электронного характера (кибербуллинг). Подчеркнуто, что педагогам важно уметь правильно строить свою деятельность и поведение для предотвращения возникновения такого явления как буллинг. This article looks at bullying, which translates as intimidation, harassment and bullying. There are different forms of bullying: verbal abuse, taunts, name-calling, threats, offensive gestures or actions, bullying, ignoring, boycotting, extorting money, food, things, physical violence, cyberbullying. Types of bullying are grouped into verbal, physical, social (emotional), electronic (cyberbullying). It is emphasised that it is important for educators to know how to manage their activities and behaviour to prevent the phenomenon of bullying from occurring.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5468
ISSN: 978-617-7645-81-7
Appears in Collections:Кафедра психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дорожко І. І..pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.