Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5438
Title: Корекція порушень морфоструктури надниркових залоз самок щурів, що виникли за умов зміни фотоперіоду
Other Titles: Коррекция нарушений морфоструктуры надпочечников самок крыс, возникшие в условиях изменения фотопериода
Correction of adrenal morphostructure abnormalities in female rats under changing photoperiod conditions
Authors: Мамотенко, А. В.
Комісова, Т. Є.
Комисова, Т. Е.
Mamotenko, А.
Komisova, Т.
Keywords: фотоперіод
мелатонін
спіруліна
надниркові залози
фотопериод
мелатонин
спирулина
надпочечники
photoperiod
melatonin
Spirulina
adrenal glands
Issue Date: 25-Mar-2021
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Мамотенко А. В. Корекція порушень морфоструктури надниркових залоз самок щурів, що виникли за умов зміни фотоперіоду / А. В. Мамотенко, Т. Є. Комісова // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 25 берез. 2021 р. / Харків. нац. фарм. ун-т ; [редкол.: А. А. Котвіцька та ін.] – Харків, 2021. – С. 241–242.
Abstract: В статті розглянута проблема світлового забруднення, що призводить до нівелювання нічного піка мелатоніну та, як наслідок, появи ендокринопатій. Дослідження спрямоване на визначення ефекту від підсилення запобіжної та відновлюючої дії на адренокортикальну систему самок, що знаходилися в умовах тривалого світлового навантаження, препарату мелатоніну за рахунок введення в раціон харчування експериментальних щурів адаптогену природного походження – харчової добавки спіруліни. У ході дослідження з'ясовано, що як мелатонін, так і його сумісне введення із спіруліною проявляють різновекторну направленість своїх позитивних ефектів. У випадку відхилення показників товщини окремих зон кори надниркових залоз у бік зниження відмічалася тенденція до їх відновлення у бік підвищення. У той же час, при незначимому зростанні товщини пучкової зони у самок спостерігалося нівелювання виявлених відхилень у напрямку їх помірного зменшення. Отже, при зміні режиму освітлення, саме комбіноване введення мелатоніну і спіруліни запобігає появі, як незначних розладів, так і більш глибоких деструктивних змін надниркових залоз у самок. В статье рассмотрена проблема светового загрязнения, что приводит к нивелированию ночного пика мелатонина и, как следствие, появления эндокринопатий. Исследование направлено на определение эффекта от усиления предупредительного и восстановительного действия на адренокортикальную систему самок, находившихся в условиях длительной световой нагрузки, препарата мелатонина за счет введения в рацион питания экспериментальных крыс адаптогена природного происхождения – пищевой добавки спирулины. В ходе исследования выяснилось, что как мелатонин, так и его совместное введение с спирулиной проявляют разновекторную направленность своих положительных эффектов. В случае отклонения показателей толщины отдельных зон коры надпочечников в сторону снижения отмечалась тенденция к восстановлению в сторону повышения. В то же время, при незначительном росте толщины пучковой зоны у самок наблюдалось нивелирование выявленных отклонений в направлении их умеренного уменьшения. Следовательно, при изменении режима освещения, именно комбинированное введение мелатонина и спирулины предотвращает появление, как незначительных расстройств, так и более глубоких деструктивных изменений надпочечников у самок. The article considers the problem of light pollution, which leads to the levelling of the nocturnal peak of melatonin and, as a consequence, the appearance of endocrinopathies. The study aims to determine the effect of enhancing the preventive and restorative effects of melatonin preparation on the adrenocortical system of females under prolonged light pollution by introducing a natural origin adaptogen, the dietary supplement spirulina, into the diet of experimental rats. During the study, it was found that both melatonin and its combined introduction with spirulina exhibit a multidirectional orientation of their positive effects. When the thicknesses of the individual areas of the adrenal cortex tended to decrease, there was a tendency for them to recover towards an increase. At the same time, with a slight increase in the thickness of the bundle zone in females, a levelling of the identified deviations towards their moderate reduction was observed. Consequently, it is the combined administration of melatonin and spirulina that prevents both minor disturbances and more profound destructive changes of the adrenal glands in females when the light regime is changed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5438
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мамотенко, Комісова.pdf14.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.