Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5435
Title: СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦІЯНТІВ
Other Titles: СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
CREATING AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH SPECIFIC TRAINING CONDITIONS FOR EFFECTIVE FORMATION OF FUTURE POLICE OFFICERS’ LEGAL CULTURE
Authors: Зеленська, Л. Д
Попова, О. В.
Шарапова, О. В.
Зеленская, Л. Д
Попова, Е. В.
Zelenska, L.
Popova, O.
Sharapova, O.
Keywords: освітнє середовище
правова культура
майбутні поліціянти
організаційно-педагогічне забезпечення
образовательная среда
правовая культура
будущие полицейские
организационно-педагогическое обеспечение
educational environment
legal culture
future police officers
organizational and pedagogical support
Issue Date: 2020
Publisher: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Гельветика
Citation: Зеленська Л. Д. Створення освітнього середовища в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання для ефективного формування правової культури майбутніх поліціянтів / Л. Д. Зеленська, О. В. Попова, О. В. Шарапова // Інноваційна педагогіка : наук. журн. – Херсон : Гельветика, 2020. – Вип. 24, т. 1. – С. 173–179.
Abstract: Посилення уваги до формування правової культури майбутніх поліціянтів зумовлено імплементацію положень Закону України «Про національну поліцію». Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є створення в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання спеціального освітнього середовища. У роботі висунуто гіпотезу про те, що формування правової культури майбутніх поліціянтів буде ефективним, якщо розробити й запровадити організаційно-педагогічне забезпечення складників освітнього середовища закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання: 1) організаційно-управлінського, що передбачає створення матеріально-технічного та навчально-технологічного підґрунтя освітнього процесу; координацію взаємодії курсантів, викладачів, командирів, адміністрації, представників служб закладу; створення сприятливих умов для правового виховання й самовиховання кожного курсанта; удосконалення відповідної професійної компетентності викладачів; 2) змістового, спрямованого на створення інформаційного поля для задоволення освітніх потреб курсантів, оволодіння ними правовими знаннями й вироблення необхідних умінь їх застосування в професійній діяльності; 3) комунікативного, орієнтованого на створення сприятливої психологічної атмосфери в закладі, установлення всіх необхідних для формування правової культури курсантів видів комунікативних зв’язків на основі реалізації принципів взаємоповаги, толерантності, верховенства права. Для перевірки гіпотези дослідження упродовж 2018–2019 рр. було проведено педагогічний експеримент на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Усиление внимания к формированию правовой культуры будущих полицейских обусловило имплементацию положений Закона Украины «О национальной полиции». Одним из путей решения этой проблемы является создание в учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения специальной образовательной среды. В работе выдвинута гипотеза о том, что формирование правовой культуры будущих полицейских будет эффективным, если разработать и ввести организационно-педагогическое обеспечение составляющих образовательной среды учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения: 1) организационно-управленческого, предусматривающего создание материально-технической и учебно-технологической основы образовательного процесса; координацию взаимодействия курсантов, преподавателей, командиров, администрации, представителей служб учреждения; создание благоприятных условий для правового воспитания и самовоспитания каждого курсанта; совершенствование соответствующей профессиональной компетентности преподавателей; 2) содержательного, направленного на создание информационного поля для удовлетворения образовательных потребностей курсантов, овладение ими правовыми знаниями и выработки необходимых умений их применения в профессиональной деятельности; 3) коммуникативного, ориентированного на создание благоприятной психологической атмосферы в заведении, установления всех необходимых для формирования правовой культуры курсантов видов коммуникативных связей на основе реализации принципов взаимоуважения, толерантности, верховенства права. Для проверки гипотезы исследования на протяжении 2018-2019 гг. был проведен педагогический эксперимент на базе Харьковского национального университета внутренних дел. Increased attention to forming future police officers’ legal culture is due to the implementation of the Law of Ukraine “On National Police” provisions. One way to solve this problem is to create a special educational environment at higher education institutions with specific training conditions. This research paper proposes a hypothesis that forming future police officers’ legal culture will be effective provided that educational environment components organizational and pedagogical support is developed and implemented at higher education institutions with specific training conditions: 1) organizationalmanagerial component, which involves creating logistical and educational-technological basis of the educational process; coordinating interaction between cadets, lecturers, commanders, administration, institution services representatives; creating favorable conditions for each cadet’s legal education and self-education; improving lecturers’ relevant professional competence; 2) content component, aimed at creating an information field to meet cadets’ educational needs, to contribute to their legal knowledge mastery and necessary skills development for their further application to professional activity; 3) communicative component, focused on creating a favorable psychological atmosphere at the institution, establishing all the necessary communicative relations types based on mutual respect, tolerance, rule of law principles implementation for forming cadets’ legal culture. To test the research hypothesis, a pedagogical experiment was conducted on the basis of Kharkiv National University of Internal Affairs during 2016–2017 academic year.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5435
ISSN: 2663-6085
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зеленська Л. Д. Створення освітнього середовища.pdf240.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.