Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5327
Title: МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ПІДЛІТКІВ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ
Other Titles: МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ПОДРОСТКОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ
MOTIVATIONAL SPHERE OF ADOLESCENTS AS A COMPONENT LEARNING SUCCESS
Authors: Сиротюк, М. І.
Сиротюк, М. И.
Syrotiuk, M.
Keywords: дистанційне навчання
мотивація
підлітки
студентські роботи
дистанционное обучение
мотивация
подростки
студенческие работы
distance learning
motivation
teenagers
student work
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Сиротюк М. І. Мотиваційна сфера підлітків як складова навчальної успішності / М. І. Сиротюк // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 49–50.
Abstract: У статті розглянуто мотиваційну складову сучасної навчальної діяльності. Мотиви навчальної діяльності підлітків в умовах дистанційного навчання дещо зміщено, а разом з ними змінилися форми і методи проведення навчальних занять. Важливими для проведення онлайн-занять є: форми взаємодії; цікавий контент; облаштування місця для навчання, які сприятимуть адаптації підлітків у цьому форматі та появі нових мотивів для навчання. В статье рассмотрена мотивационная составляющая современной учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности подростков в условиях дистанционного обучения несколько смещены, а вместе с ними меняются формы и методы проведения учебных занятий. Важными для проведения онлайн-занятий являются: формы взаимодействия; интересный контент; обустройство места для обучения, способствующие адаптации подростков в этом формате и появлению новых мотивов для обучения. The article examines the motivational component of modern learning activities. The motives for learning activities of adolescents in a distance learning environment are somewhat shifted, and with them the forms and methods of learning activities are changing. Important for online learning activities are: forms of interaction; interesting content; arrangement of the learning space to facilitate adolescents' adaptation to this format and the emergence of new motivations for learning.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5327
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М. І. Сиротюк Мотиваційна сфера підлітків.pdf937.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.