Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5274
Title: Структура та способи творення американських і британських торгових назв безалкогольних напоїв
Other Titles: Структура и способы образования американских и британских торговых названий безалкогольных напитков
Structure and ways of formation of American and British product names of soft drinks
Authors: Зосімова, О. В.
Сліченко, К. О.
Зосимова, О. В.
Сличенко, К. О.
Zosimova, O.
Slichenko, K.
Keywords: онім
торгова назва
дериваційна структура
онімізація
трансонімізація
оним
торговое название
деривационная структура
онимизация
трансонимизация
onym
product name
derivational structure
onymization
transonymization
Issue Date: 25-Feb-2021
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Зосімова О. В. Структура та способи творення американських і британських торгових назв безалкогольних напоїв / О. В. Зосімова, К. О. Сліченко // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 25 лют. 2021 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого – Харків : НЮУ ім. Я. Мудрого, 2021. – С. 18–22.
Abstract: У дослідженні розглянуто дериваційну структуру сучасних американських і британських торгових назв безалкогольних напоїв. З’ясовано, що більшість досліджуваних онімів утворено шляхом онімізації й трансонімізації. Афіксація, абревіація, основоскладання та контамінація є менш продуктивними способами в цій сфері. В исследовании рассматривается деривационная структура современных американских и британских торговых названий безалкогольных напитков. Определено, что большинство исследуемых онимов образованы путем онимизации и трансонимизации. Аффиксация, аббревиация, основосложение и контаминация являются менее продуктивными способами в этой сфере. The research deals with the derivational structure of contemporary American and British product names of soft drinks. It has been found that most of the onyms in question are formed by onymization and transonymization. Affixation, abbreviation, compounding and blending are less productive in this sphere.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5274
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zosimova. Slichenko_Soft drink names_Structure and Formation.pdf181.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.