Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5211
Title: Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи з управлінської економіки
Other Titles: Методические рекомендации к выполнению междисциплинарной курсовой работы с управленческой экономики
Methodical recommendations for interdisciplinary course work in managerial economics
Authors: Радченко, Л. П.
Соляр, В. В.
Radchenko, L.
Soliar, V.
Keywords: управлінська економіка
курсова робота
правила оформлення курсової роботи
managerial economics
управленческая экономика
курсовая работа
правила оформления курсовой работы
managerial economics
course work
rules of registration of course work
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Citation: Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи з управлінської економіки для здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спец. 051 «Економіка» / [Укл.: Л. П. Радченко, В. В. Соляр] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди – Харків : ХНПУ, 2021. – 37 с.
Abstract: Важливе місце в системі підготовки сучасних фахівців посідає відносно нова навчальна дисципліна – «Управлінська економіка», яка вивчає механізми управління на мікрорівні (внутрішньофірмове планування), на макрорівні (державне управління) і управління на глобальному рівні. Як окремий напрямок економічної науки, що характеризує мікро, макро, світовий рівні економіки, управлінська економіка спирається на стихійний ринковий механізм з його невизначеністю, хаосом і ризиками, при цьому допомагаючи керуючим різних ланок економіки застосувати теоретичні знання на практиці. Важное место в системе подготовки современных специалистов занимает относительно новая учебная дисциплина - «Управленческая экономика», которая изучает механизмы управления на микроуровне (внутрифирменное планирование), на макроуровне (государственное управление) и управления на глобальном уровне. Как отдельное направление экономической науки, характеризующий микро, макро, мировой уровне экономики, управленческая экономика опирается на стихийный рыночный механизм с его неопределенностью, хаосом и рисками, при этом помогая управляющим различных звеньев экономики применить теоретические знания на практике. An important place in the system of training modern specialists is occupied by a relatively new discipline - "Management Economics", which studies the mechanisms of management at the micro level (internal planning), at the macro level (public administration) and management at the global level. As a separate area of ​​economics, which characterizes the micro, macro, world economy, management economics is based on a spontaneous market mechanism with its uncertainty, chaos and risks, while helping managers of different economies to apply theoretical knowledge in practice.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5211
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.