Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5187
Title: Оцінка наслідків політики «Великого стрибка» в КНР у зарубіжній історіографії
Other Titles: Оценка последствий политики «Большого скачка» в КНР в зарубежной историографии
Assessment of the consequences of the policy of the "Great Leap" in China in foreign historiography
Authors: Дівицька, С. В.
Дивицкая, С. В.
Divytska, S.
Keywords: Китай
Мао Цзедун
політика «Великого стрибка»
оцінка наслідків
зарубіжна історіографія
студентські роботи
политика «Большого скачка»
оценка последствий
зарубежная историография
студенческие работы
China
Mao Zedong
Great Leap policy
impact assessment
foreign historiography
student work
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Дівицька С. В. Оцінка наслідків політики «Великого стрибка» в КНР у зарубіжній історіографії / С. В. Дівицька // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С.144–146.
Abstract: У статті проаналізовано, що «Великий стрибок» не допоміг КПК здійснити поставлені завдання, а навпаки лише ускладнив ситуацію в КНР. Наслідки впровадження цієї політики визнані зарубіжною історіографією однією з найбільших соціально-економічних катастроф ХХ століття. В статье проанализировано, что «Большой скачок» не помог КПК осуществить поставленные задачи, а наоборот только усложнил ситуацию в КНР. Последствия внедрения этой политики признаны зарубежной историографией одной из крупнейших социально-экономических катастроф ХХ века. The article analyzes that the "Great Leap " did not help the CPCh to accomplish its tasks, but on the contrary only complicated the situation in China. The consequences of the implementation of this policy are recognized by foreign historiography as one of the greatest socio-economic catastrophes of the twentieth century.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5187
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дівицька С.В. Оцінка наслідків політики.pdf442.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.