Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5051
Title: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академіі педагогічних наук України
Other Titles: Бойчук Юрий Дмитриевич, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины
Boychuk Yuriy Dmitrievich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Keywords: Бойчук Юрій Дмитрович
біографія
науково-педагогічна діяльність
наукові праці
кандидатські дисертації
докторські дисертації
матеріали конференцій
Бойчук Юрий Дмитриевич
биография
научно-педагогическая деятельность
научные работы
кандидатские диссертации
докторские диссертации
материалы конференций
Boychuk Yuriy Dmytrovych
biography
scientific and pedagogical activity
scientific works
candidate doctoral dissertations
doctoral dissertations
conference materials
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Citation: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України : біобібліографія : 1991–2020 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко, Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. Т. І. Неудачина]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 112 с. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 3).
Abstract: Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Бойчука Юрія Дмитровича, доктора педагогічних наук України, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, проректора з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченого впродовж 29 років науково-педагогічної діяльності (1991–2020 рр.) – дисертації, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Биобиблиографический указатель посвящен научной деятельности Бойчука Юрия Дмитриевича, доктора педагогических наук Украины, профессора, члена-корреспондента Национальной академии педагогических наук Украины, проректора по научной работе Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. В издании собраны и систематизированы сведения о научном потенциале ученого в течение 29 лет научно-педагогической деятельности (1991-2020 гг.) – диссертации, монографии, учебные пособия, учебники, статьи, напечатанные в научных сборниках и периодических изданиях, материалы конференций. The bibliographic index is devoted to the scientific activities of Boychuk Yuri Dmitrievich, Doctor of Pedagogical Sciences of Ukraine, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Vice-Rector for Research of the Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. The publication collected and systematized information about the scientific potential of the scientist during 29 years of scientific and pedagogical activity (1991-2020) – dissertations, monographs, textbooks, textbooks, articles published in scientific collections and periodicals publications, conference proceedings.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5051
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бойчук Юрій Дмитрович.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.