Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4917
Title: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Other Titles: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING MOBILE APPENDICES IN MODERN EDUCATION
Authors: Комар, Б. В.
Komar, B.
Keywords: мобільні додатки
сучасна освіта
мобільне навчання
студентські роботи
мобильные приложения
современное образование
мобильное обучение
студенческие работы
mobile applications
modern education
mobile learning
student work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Комар Б. В. Переваги та недоліки використання мобільних додатків в сучасній освіті / Б. В. Комар // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип.19. – С. 67–71.
Abstract: У статті розглянуто питання мобільного навчання. На перше місце виходять мобільні телефони, зокрема мобільні додатки для навчання різних предметів. Мобільне навчання тісно пов'язане з електронним і дистанційним навчанням, відмінною рисою якого є використання мобільних пристроїв. Навчання проходить незалежно від місцезнаходження і відбувається при використанні портативних технологій. Іншими словами, мобільне навчання зменшує обмеження щодо отримання освіти незалежно від місцезнаходження за допомогою портативних пристроїв. Мобільне навчання – це будь-яка навчальна активність, в якій переважно або виключно використовуються портативні пристрої – телефони, смартфони, планшети, іноді ноутбуки, але не звичайні настільні комп'ютери. Мобільне навчання дозволяє працювати та навчатися в зручний час. Мобільне навчання сприяє високій соціалізації здобувачів освіти, розвитку їх комунітативних компетенцій та вмінь працювати командно. В статье рассмотрены вопросы мобильного обучения. На первое место выходят мобильные телефоны, в том числе мобильные приложения для обучения различным предметам. Мобильное обучение тесно связано с электронным и дистанционным обучением, отличительной чертой которого является использование мобильных устройств. Обучение проходит независимо от местонахождения и происходит при использовании портативных технологий. Иными словами, мобильное обучение уменьшает ограничения на получение образования независимо от местонахождения с помощью портативных устройств. Мобильное обучение – это любая учебная активность, в которой преимущественно или исключительно используются портативные устройства – телефоны, смартфоны, планшеты, иногда ноутбуки, но не обычные настольные компьютеры. Мобильное обучение позволяет работать и учиться в удобное время. Мобильное обучение способствует высокой социализации соискателей образования, развития их комунитативных компетенций и умений работать командно. The article considers the issue of mobile learning. In the first place are mobile phones, including mobile applications for learning various subjects. Mobile learning is closely linked to e-learning and distance learning, the hallmark of which is the use of mobile devices. Training takes place regardless of location and takes place using portable technologies. In other words, mobile learning reduces the restrictions on getting education regardless of location with portable devices. Mobile learning is any learning activity that mainly or exclusively uses portable devices - phones, smartphones, tablets, sometimes laptops, but not ordinary desktops. Mobile learning allows you to work and study at a time convenient for you. Mobile learning contributes to the high socialization of students, the development of their communicative competencies and teamwork skills.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4917
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комар Б.В. Переваги та недоліки використання.pdf957.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.