Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4911
Title: ЗАПРОВАДЖЕННЯ Й РОЗВИТОК STEM ОСВІТИ В США
Other Titles: ВВЕДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ STEM ОБРАЗОВАНИЯ В США
INTRODUCTION AND DEVELOPMENT OF STEM EDUCATION IN THE USA
Authors: Олефіренко, Н. В.
Чепурко, Т. П.
Олефиренко, Н. В.
Olefirenko, N.
Chepurko, T.
Keywords: STEM освіта
освіта США
інновації
студентські роботи
STEM образование
образование США
инновации
студенческие работы
STEM education
US education
innovation
student work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Олефіренко Н. В. Запровадження й розвиток STEM освіти в США / Н. В. Олефіренко, Т. П. Чепурко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 85–90.
Abstract: У статті розглянуто підвищення комп'ютерної грамотності через організацію STEM освіти, що потребує умінь використовувати цифрові пристрої; забезпечення систематичної перевірки ефективності окремих елементів програми, проведення моніторингових заходів, формування й оприлюднення звітів. STEM-освіта в США грунтується на об'єднанні зусиль багатьох організацій – департаментів, агентств, державних, комерційних, волонтерських підприємств, наукових товариств, дослідницьких лабораторій, університетів, закладів шкільної освіти, позашкільних центрів творчості, технічних центрів. Одним із потужних центрів STEM освіти в США є Washington STEM – незалежна некомерційна організація, яка була створена у 2011 році для ознайомлення школярів зі STEM-професіями, формування у кожного школяра умінь для реалізації своїх задумів у професії, навчання таким умінням, що будуть затребувані у майбутньому. В статье рассмотрено повышение компьютерной грамотности через организацию STEM образования, что требует умений использовать цифровые устройства; обеспечения систематической проверки эффективности отдельных элементов программы, проведения мониторинговых мероприятий, формирования и обнародования отчетов. STEM-образование в США основывается на объединении усилий многих организаций – департаментов, агентств, государственных, коммерческих, волонтерских предприятий, научных обществ, исследовательских лабораторий, университетов, учреждений школьного образования, внешкольных центров творчества, технических центров. Одним из мощных центров STEM-образования в США является Washington STEM – независимая некоммерческая организация, которая была создана в 2011 году для ознакомления школьников с STEM-профессиям, формирование у каждого школьника умений для реализации своих замыслов в профессии, обучение таким умением, которые будут востребованы в будущем. The article considers the increase of computer literacy through the organization of STEM education, which requires the ability to use digital devices; ensuring systematic verification of the effectiveness of individual elements of the program, monitoring activities, formation and publication of reports. STEM education in the United States is based on the combined efforts of many organizations - departments, agencies, government, commercial, volunteer companies, research societies, research laboratories, universities, school education institutions, out-of-school creativity centers, technical centers. One of the powerful centers of STEM education in the United States is Washington STEM - an independent non-profit organization that was established in 2011 to familiarize students with STEM-professions, the formation of each student's skills to implement their plans in the profession, learning skills that will be required in future.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4911
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.