Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4870
Title: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
PECULIARITIES OF INTRODUCTION OF MIXED LEARNING IN EDUCATIONAL PROCESS OF PRIMARY SCHOOL
Authors: Андрієвська, В. М.
Коротецька, М. Ю.
Андриевская, В. М.
Коротецкая, М. Ю.
Andrievskaya, V.
Korotetska, M.
Keywords: змішане навчання
освітній процес
дистанційне навчання
студентські роботи
смешанное обучение
образовательный процесс
дистанционное обучение
студенческие работы
blended learning
educational process
distance learning
student works
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Андрієвська В. М. Особливисті впровадження змішаного навчання в освітній процес основної школи / В. М. Андрієвська, М. Ю. Коротецька // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 5–9.
Abstract: В статті розглянуто широкомасштабне впровадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в закладах освіти та в кожній дисципліні, зокрема технологіями змішаного навчання. Це пов'язано з карантинними обмеженнями. Особливістю впровадження змішаного навчання в освітній процес основної школи є те, що таке навчання базується на дистанційному навчанні, навчанні в аудиторії та навчанні через Інтернет. Таким чином, сьогодні змішаний підхід до навчання є однією з найбільш актуальних освітніх технологій, в межах якої процес опанування школярами навчальним матеріалом здійснюється на основі взаємного доповнення технологій традиційної, дистанційної та цифрової освіти. В статье рассмотрены широкомасштабное внедрение онлайн-технологий, фундаментальных изменений в подходах к организации обучения в учебных заведениях и в каждой дисциплине, в частности технологиями смешанного обучения. Это связано с карантинными ограничениями. Особенностью внедрения смешанного обучения в образовательный процесс основной школы является то, что такое обучение базируется на дистанционном обучении, обучении в аудитории и обучении через Интернет. Таким образом, сегодня смешанный подход к обучению является одной из наиболее актуальных образовательных технологий, в рамках которой процесс освоения школьниками учебным материалом осуществляется на основе взаимного дополнения технологий традиционного, дистанционного и цифрового образования. The article considers the large-scale introduction of online technologies, fundamental changes in approaches to the organization of education in educational institutions and in each discipline, in particular, technologies of blended learning. This is due to quarantine restrictions. The peculiarity of the introduction of blended learning in the educational process of primary school is that such learning is based on distance learning, learning in the classroom and learning via the Internet. Thus, today a mixed approach to learning is one of the most relevant educational technologies, within which the process of mastering the material by students is carried out on the basis of complementary technologies of traditional, distance and digital education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4870
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.