Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4581
Title: НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ З ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОРИТМІЧНИХ ТА РУХЛИВИХ ІГОР
Other Titles: ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР
LEARNING AND UPBRINGING CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS USING LOGORITHMIC AND MOVING GAMES
Authors: Шлапак, О. В.
Шлапак, Е. В.
Shlapak, O.
Keywords: логопедична ритміка
гра
ритмiчні ігри
особливі освітні потреби (ООП)
ігрові заняття
магістерські роботи
логопедическая ритмика
игра
ритмические игры
особые образовательные потребности
игровые занятия
магистерские работы
speech therapy rhythmics
game
rhythmic games
special educational needs (SEN)
game classes
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Шлапак О. В. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами з використання логоритмічних та рухливих ігор / О. В. Шлапак // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 346–352.
Abstract: В дaній статті розглянуто змістовні аспекти логоритміки, спрямовані на подолання мовних порушень, за допомогою різноманітних ігрових методик, систематизованих рухових вправ, немовних функцій у поєднанні зі словом і музикою, використання різних видів ігор в логоритмічній роботі. Використання ігор має неоціненне значення для розвитку, навчання та виховання малюків. Oсвітньо-виховний процес стає цiкавим, різноманітним, пізнавальним та привабливим. Підібрано ігри для дітей з особливими освітніми потребами. В дaной статье рассмотрены содержательные аспекты логоритмики, целенаправленно на преодоление речевых нарушений, с помощью различных игровых методик, систематизированных двигательных упражнений, неречевых функций в сочетании со словом и музыкой, использование различных видов игр в логоритмической работе. Использование игр имеет неоценимое значение для развития, обучения и воспитания детей. Учебно-воспитательный процесс становится интересным, разнообразным, познавательным и привлекательным. Подобрано игры для детей с особыми образовательными потребностями. This article considers the substantive aspects of logarithmics, direction to overcome language disorders, using a variety of game techniques, systematized motor exercises, nonverbal functions in combination with the word and music. The use of different types of games in logarithmic work. The use of games is invaluable for development, learning and raising children. The educational process becomes interesting, diverse, informative and attractive. Selection of games for children with special education needs.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4581
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шлапак О.В. Навчання та виховання дітей.pdf998.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.