Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4374
Title: Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з тяжкими порушеннями мовлення
Other Titles: Семейное общение как фактор коммуникативно-речевого развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи
Family communication as a factor in communicative speech development of a child with severe speech impairment
Authors: Наволокова, О. О.
Navolokova, О.
Keywords: сімейне спілкування
порушення мови
розвиток мови
дитина
комунікативно-мовленнєвий розвиток
семейное общение
нарушение речи
развитие речи
ребенок
коммуникативно-речевое развитие
family communication
speech disorders
speech development
child
communicative speech development
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Наволокова О. О. Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленневого розвитку дитини з тяжкими порушеннями мовлення / О. О. Наволокова // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 164–167.
Abstract: Сімейне спілкування - один із впливових факторів особистого розвитку. Батьки - це перший і головний приклад мовлення. Батьки відіграють особливу роль у розвитку дитини з важкими порушеннями мовлення як у мовленнєвих порушеннях, так і в мовленнєвому формуванні, і в процесі корекційного впливу. Семейное общение является одним из влиятельных факторов развития личности. Родители - это первый и самый главный пример вещания. Родители играют особую роль в развитии ребенка с тяжелыми нарушениями речи как при нарушениях речи, так и при формировании речи и в процессе коррекционного воздействия. Family communication is one of the influential factors of personal development. Parents are the first and foremost example of broadcasting. Parents play a special role in the development of a child with severe speech disorders both in speech disorders both both in speech formation and in the process of corrective influence.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4374
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наволокова О. О. Родинне спілкування.pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.