Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4314
Title: Испанская тема в рассказах Э. Хемингуэя «Победитель не получает ничего»
Other Titles: Іспанська тема в оповіданнях Е. Хемінгуея «Переможець не одержує нічого»
Spanish Theme in E. Hemingway’s Stories ‘The Winner Gets Nothing’
Authors: Разуменко, Т. О.
Razumenko, Т.
Keywords: испанская тема
Хемингуэй Э.
«потерянное поколение»
«код» света
іспанська тема
Хемінгуэй Э.
«втрачене покоління»
«код» світла
spanish theme
Hemingway E.
winner
stories
«lost generation»
«code» of of light.
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Видавничий дім Дмитра Бураго
Citation: Разуменко Т. О. Испанская тема в рассказах Э. Хемингуэя «Победитель не получает ничего» / Т. О. Разуменко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. В. Гармаш та ін.]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – Вип. 3(93). – С.162–179.
Abstract: Эрнест Хемингуэй – знаковая фигура в литературе XX столетия, его имя и творчество навсегда вошли в историю мировой литературы. Целью статьи является характеристика способа раскрытия внутреннего мира и эмоционального состояния героев, психологизм «потерянного поколения» во взаимодействии внешнего и внутреннего его проявления через гражданскую войну в Испании. В статье анализируются рассказы «Там, где чисто, светло», «Какими вы не будете», «Свет мира». Накаленная атмосфера «кровавого десятилетия» внесла новые темы втворчество писателя, Испания стала для него «моментом истины», он чувствует неотвратимость грядущей мировой войны. В Испании Э. Хемингуэй в полной мере выразил себя и как художник, и как гражданин. Все герои его рассказов – это простые люди, мужчины и женщины, безработные, травмированные войной, ищущие свое место в послевоенном мире (повар, лесоруб, индейцы, проститутки и др.). Выстоять и найти свое место в жизни им помогают неиссякаемый юмор, смех, самоирония, шутка, а порой игорький смех. «Код» света, чистоты, мира повсеместно вводится во все произведения писателя. В характере его персонажей есть много общего, объединяющего их при всех различиях облика и жизненного пути – и прежде всего, – безысходность и разочарование, равнодушие к жизни вообще, и самое страшное – их одиночество. Предельная откровенность и неподдельность движений души, соединение нравов, истории, природы с хроникой одной человеческой судьбы, – исключительно яркая творческая индивидуальность Э. Хемингуэя, описывающего своих героев. В работе мы пришли к выводу, что персонажи новелл о военных годах в Испании «Там, где чисто, светло» (об одиноком старике), «Какими вы не будете» (о войне), «Свет мира» (грустно-ироничный рассказ о проститутках, вспомнивших прошлое) так или иначе отторгнуты благополучным обществом. Безысходность, болезненное состояние души всего «потерянного поколения» сочетается с верой в «нормальную» жизнь без войны персонажей его рассказов. Свет и достоинство – вот главные составляющие мирной жизни человека, исповедь человека, который выбрался из бездны и уцелел во время войны, но потерял смысл жизни в мирное время, – характерная черта многих персонажей военных конфликтов. Ернест Хемінгуей – знакова фігура в літературі XX століття, його ім’я і творчість назавжди увійшли в історію світової літератури. Метою статті є характеристика способу розкриття внутрішнього світу і емоційного стану героїв, психологізм «втраченого покоління» у взаємодії зовнішнього і внутрішнього його прояву через громадянську війну в Іспанії. У статті аналізуються розповіді «Там, де чисто, світло», «Якими ви не будете», «Світло життя». Вогняна атмосфера «кривавого десятиліття» внесла нові теми в творчість письменника, Іспанія стала для нього «моментом істини», він відчуває невідворотність майбутньої світової війни. В Іспанії Е. Хемінгуей в повній мірі проявив себе і як художник, і як громадянин. Всі герої його оповідань – це прості люди, чоловіки і жінки, безробітні, травмовані війною, які шукають своє місце в післявоєнному світі (кухар, лісоруб, індіанці, повії та ін.). Вистояти і знайти своє місце в житті їм допомагають невичерпний гумор, сміх, самоіронія, жарт, а часом і гіркий сміх. «Код» світла, чистоти, миру усюди включається в твори письменника. В характері його персонажів є багато спільного, що об’єднує їх при всіх відмінностях зовнішності й життєвого шляху – і перш за все, – безвихідь і розчарування, байдужість до життя взагалі, і найстрашніше – їхня самотність. Гранична відвертість і справжність рухів душі, з’єднання моралі, історії, природи з хронікою однієї людської долі, – виключно яскрава творча індивідуальність Е. Хемінгуея, який описує своїх героїв. У роботі ми дійшли висновку, що персонажі новел про воєнні роки в Іспанії «Там, де чисто, світло» (про самотнього старого), «Якими ви не будете» (про війну), «Світло життя» (сумно-іронічна розповідь про повій, які згадали минуле) так чи інакше відторгнуті благополучним суспільством. Безвихідь, болісний стан душі всього «втраченого покоління» поєднується з вірою в «нормальне» життя без війни персонажів його оповідань. Світло і гідність – ось головні складові мирного життя людини, сповідь людини, яка вибралася зі безодні й вціліла під час війни, але втратила сенс життя в мирний час, – характерна риса багатьох постатей військових конфліктів. Ernest Hemingway is a symbolic fi gure in the literature of the 20th century. His name and works entered the history of world literature forever. The purpose of the article is to characterize the way of opening the inner world and the emotional state of the characters, the psychology of the ‘lost generation’ in the interaction of its external and internal manifestations through the civil war in Spain. The article analyzes the stories ‘A clean, well-lighted place’, ‘A way you’ll never be’, ‘The light of the world’. The heated atmosphere of the ‘bloody decade’ introduced new themes into the writer’s work. Spain became a ‘moment of truth’ for E. Hemingway. He feels the inevitability of the coming world war. E. Hemingway expressed himself in Spain completely as an artist, and as a citizen. All the characters of his stories are simple people, men and women, unemployed, traumatized by war, looking for their place in the post-war world (a cook, a lumberjack, Indians, prostitutes etc.). Endless humor, laughter, self-irony, joke, and sometimes bitter laughter help them to stand and fi nd their place in life. The ‘code’ of light, purity, and peace are universally introduced into all writer’s works. In the personality of his characters there is much in common, unifying them with all the diff erences in appearance and life path, and above all, hopelessness and disappointment, indiff erence to life in general, and the most terrible is their loneliness. The utmost frankness and genuineness of soul movements, the combination of morals, history, nature with the chronicle of only human destiny, are exceptionally bright creative personalities of E. Hemingway, who describes his characters. In our work we came to the conclusion that the characters of the stories about the war years in Spain ‘A clean, well-lighted place’ (about a lonely old man), ‘A way you’ll never be’ (about the war), ‘The light of the world’ (the sad and ironic story about prostitutes who remembered the past) anyway are rejected by a prosperous society. Hopelessness, dark state of the soul of ‘lost generation’ are combined with the belief in the ‘ordinary’ life without the war for the characters of E. Hemingway’s stories. Light and dignity are the main components of a person’s peaceful life, the confession of a person who got out of the abyss and survived during the war, but who lost the sense of life in peacetime, they are distinguishing features of many characters in military conflicts.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4314
ISSN: 2312-1068 (Print)
2312-1076 (Online)
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Разуменко Т. О. Испанская тема.pdf393.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.