Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4112
Title: Соціальна цінність свободи у філософії М. Бердяєва
Other Titles: Социальная ценность свободы в философии Н. Бердяева
The social value of freedom in the philosophy of N. Berdyaev
Authors: Симон, І. А.
Симон, И. А.
Simon, І. А.
Keywords: особистість
свобода
філософія
Бердяєв М.
личность
свобода
философия
Бердяев Н.
personality
freedom
philosophy
Berdyaev N.
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Cімон І. А. Соціальна цінність свободи у філософії М. Бердяєва / І. А. Сімон // Під знаком Григорія Сковороди : зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 109-111.
Abstract: Автор звертається до філософської творчості Миколи Бердяєва. Визначальним центром його творчості є особистість людини у високому різноманітті проявів її духовного життя. Саме свобода особистості, на думку філософа, являється певним критерієм рівня соціальної справедливості у суспільстві. Проблема людини, її прав, свобод, справедливого суспільства і досі є актуальною і невичерпною у контексті правової держави, в якій вільний розвиток кожного стане умовою розвитку всіх. Автор обращается к философскому творчеству Николая Бердяева. Определяющим центром его творчества является личность человека в высоком многообразии проявлений ее духовной жизни. Именно свобода личности, по мнению философа, является определенным критерием уровня социальной справедливости в обществе. Проблема человека, его прав, свобод, справедливого общества до сих пор актуальна и неисчерпаема в контексте правового государства, в которой свободное развитие каждого станет условием развития всех. The author refers to the philosophical work of Nikolai Berdyaev. The defining center of his work is the personality of man in a high variety of manifestations of his spiritual life. It is the freedom of the individual, according to the philosopher, is a certain criterion for the level of social justice in society. The problem of man, his rights, freedoms, a just society is still relevant and inexhaustible in the context of the rule of law, in which the free development of everyone will be a condition for the development of all.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4112
Appears in Collections:Кафедра філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Симон І. А. Соціальна цінність свободи.pdf253.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.