Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4020
Title: Соціальна профілактика негативних явищ у молодіжному освітньому середовищі в аспекті використання здоров'язбережувальних технологій
Other Titles: Социальная профилактика негативных явлений в молодежной образовательной среде в аспекте использования здоровьесберегающих технологий
Social prevention of negative phenomena in the youth educational environment in the aspect of the use of health-saving technologies
Authors: Трубавіна, І. М.
Каліна, К. Є.
Данилюк, І.
Трубавина, И. Н.
Калина, Е. Е.
Данилюк, И.
Trubavina, I
Kalina, K.
Danylyuk, I.
Keywords: здоров’я особистості
молодіжне освітнє середовище
здоров'язбережувальні технології
соціальна профілактика
здоровье личности
молодежная образовательная среда
здоровьесберегающие технологии
социальная профилактика
personal health
youth educational environment
health-saving technologies
social prevention
Issue Date: 2020
Publisher: Державна вища професійна школа в Коніні, Ужгородський національний університет, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, Київський міжнародний університет
Citation: Трубавіна І. М. Соціальна профілактика негативних явищ у молодіжному освітньому середовищі в аспекті використання здоров'язбережувальних технологій / І. М. Трубавіна, К. Є. Каліна, І. Данилюк // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Т. 9 : Синергія в розвитку науки та освіти / за ред. Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін [та ін.] : Посвіт, 2020. – С. 149–151.
Abstract: Змістом соціальної профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі є формування у студентів здорового способу життя, обмеження і усунення негативних факторів, що сприяють існуванню негативних явищ у ЗВО, пропагування і стимулювання моделі життя без негативних явищ і звичок, усунення умов і обставин, як можуть сприяти негативним явищам у ЗВО, превентивна виховна робота, формування соціальної активності особистості в позитивних видах діяльності, соціальне загартування молоді. Содержанием социальной профилактики негативных явлений в молодежной среде является формирование у студентов здорового образа жизни, ограничение и устранение негативных факторов, способствующих существованию негативных явлений в УВО, пропаганда и стимулирование модели жизни без негативных явлений и привычек, устранение условий и обстоятельств, как могут способствовать негативным явлениям в УВО, превентивная воспитательная работа, формирование социальной активности личности в положительных видах деятельности, социальное закалки молодежи. The content of social prevention of negative phenomena in the youth environment is the formation of a healthy lifestyle among students, the limitation and elimination of negative factors that contribute to the existence of negative phenomena in HEI, the promotion and stimulation of a life model without negative phenomena and habits, the elimination of conditions and circumstances, how negative phenomena can contribute in HEI, preventive educational work, the formation of social activity of the individual in positive activities, social hardening of youth.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4020
ISBN: 978-617-7235-50-6
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали конференції.pdf527.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.