Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4010
Title: Проблема математичної освіти школярів у вальдорфській школі
Other Titles: Проблема математического образования школьников в вальдорфской школе
The problem of schoolchildren’s mathematical education in Waldorf school
Authors: Іонова, О. М.
Ионова, Е. Н.
Ionova, O.
Keywords: вальдорфська школа
математична освіта
цілісний розвиток
вікові та індивідуальні особливості
формування здібностей
вальдорфская школа
математическое образование
целостное развитие
возрастные и индивидуальные особенности
формирование способностей
Waldorf school
mathematical education
holistic development
age and individual peculiarities
formation of abilities
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Іонова О. М. Проблема математичної освіти школярів у вальдорфській школі / О. Іонова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – № 70, т. 2. – С. 90–94.
Abstract: Схарактеризовано цілі математичної освіти вальдорфських школярів: навчальні (пов’язані з оволодінням системою математичних знань і вмінь, необхідних як для повсякденного життя, так і для вивчення інших предметів; виробкою уявлень про ідеї та методи математики як науки, їх роль у науковій діяльності людини) та загальноосвітні (орієнтовані на формування та розвиток цілісної природи дитини, її інтелектуальних, емоційних і вольових якостей і здібностей). Визначено принципову особливість математичної освіти школярів у вальдорфській школі – побудову процесу навчання на звертанні до цілісної природи людини (її мислення, відчування, волі), що передбачає: тісну взаємодію та інтеграцію математики з іншими навчальними дисциплінами (музикою, краєзнавством, історією, природознавством тощо); ритмічну організацію освітнього процесу та викладання математики методом «епох» (циклами «поринання»); формування уявлень про числа й операції над ними як органічного породження певної цілісності, що позитивно впливає на моральність, помірність, стриманість дитини; використання диференційованих завдань з урахуванням темпераментів учнів, спрямоване на вирівнювання збоченостей і сплесків темпераментів школярів, сприяння індивідуально-соціальному розвитку дитини. Специфікою математичної освіти вальдорфських школярів є також чітке співвіднесення педагогічного процесу з особливостями вікового розвитку дитини. Розкрито зміни у свідомості школярів у віці 9–10 й 11–12 років і їхній вплив на змінювання змісту математичної освіти. Загалом вальдорфська математична освіта, ідучи назустріч дитині, розпочинається з лічби та ритмічних вправ, тісно пов’язаних із життєвими функціями дитини, а потім поступово переходить до впевненого та вмілого оволодіння учнями операціями з чистими кількостями (I–V класи), а далі, через вирішення практичних завдань (VІ–VІІІ класи) – до досить складних розділів математики (ІX–XІІ класи), які значно перевищують програми традиційної школи. Результативність вальдорфської математичної освіти підтверджується даними міжнародних незалежних порівняльних педагогічних досліджень, зокрема TIMSS, PISA. Зроблено висновок про доцільність використання досвіду математичної освіти вальдорфських учнів для підвищення ефективності оволодіння українськими школярами математичними знаннями й уміннями. Охарактеризованы цели математического образования вальдорфских школьников: учебные (связанные с овладением системой математических знаний и умений, необходимых как для повседневной жизни, так и для изучения других предметов; выработкой представлений об идеях и методах математики как науки, их роль в научной деятельности человека) и общеобразовательные (ориентированные на формирование и развитие целостной природы ребенка, его интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств и способностей). Определена принципиальная особенность математического образования школьников в вальдорфской школе - построение процесса обучения на обращении к целостной природе человека (его мышления, чувствования, воли), что предусматривает: тесное взаимодействие и интеграцию математики с другими учебными дисциплинами (музыкой, краеведением, историей, естествознанием и т.д.); ритмическую организацию образовательного процесса и преподавания математики методом «эпох» (циклами «погружения»); формирование представлений о числах и операции над ними как органического порождение определенной целостности, что положительно влияет на нравственность, умеренность, сдержанность ребенка; использование дифференцированных задач с учетом темпераментов учеников, направленное на выравнивание извращенности и всплесков темпераментов школьников, содействие индивидуально-социальному развитию ребенка. Спецификой математического образования вальдорфских школьников является также четкое соотнесение педагогического процесса с особенностями возрастного развития ребенка. Раскрыто изменения в сознании школьников в возрасте 9-10 и 11-12 лет и их влияние на изменение содержания математического образования. В общем вальдорфское математическое образование, идя навстречу ребенку, начинается со счета и ритмических упражнений, тесно связанных с жизненными функциями ребенка, а затем постепенно переходит к уверенному и умелому овладению учащимися операциями с чистыми количествами (I-V классы), а далее, через решения практических задач (VI-VIII классы) - до достаточно сложных разделов математики (ІX–XІІ классы), которые значительно превышают программы традиционной школы. Результативность вальдорфского математического образования подтверждается данными международных независимых сравнительных педагогических исследований, в частности TIMSS, PISA. Сделан вывод о целесообразности использования опыта математического образования вальдорфских учеников для повышения эффективности овладения украинским школьниками математическими знаниями и умениями. The aims of mathematical education of Waldorf schoolchildren have been characterized in the article. They are training and general educational aims. The training aims are connected with mastering the system of mathematical knowledge and skills which are necessary both for everyday life and for studying other subjects, formation of understanding of ideas and methods of Mathematics as a science, their role in human scientific activity. The general educational aims are focused on formation and development of the holistic nature of a child, his intellectual, emotional and volitional qualities and abilities. The fundamental feature of schoolchildren’s mathematical education in Waldorf school have been determined. It is the construction of learning process focusing on the holistic nature of a man (his thinking, feeling and will). It means close interaction and integration of Mathematics with other subjects (Music, History, Local History, Nature Study etc.), rhythmic organization of educational process and teaching Mathematics using the method of “epoch” (cycles of “immersion”), formation of understanding of numbers and operations on them as an organic product of certain integrity, which has positive influence on child’s morality, modesty and discreteness, use of differentiated tasks taking into account schoolchildren’s temperaments, which is aimed at alignment of perversions and bursts of schoolchildren’s temperaments and promoting child’s individual social development. Besides, the specificity of mathematical education of Waldorf schoolchildren is a clear correlation of pedagogical process with the peculiarities of age development of a child. The author has revealed the changes in consciousness of schoolchildren at the age of 9–12 and 11–12 and their impact on changes in the content of mathematical education. In general, Waldorf mathematical education, focusing on children, starts with counting and rhythmical exercises, which are closely connected with the life functions of a child, then it gradually moves to confident and skillful mastery of operations with quantities (grades 1–5). After that, it moves to solving practical tasks (grades 6–8) and rather sophisticated branches of Mathematics (grades 9–12), which significantly exceeds the traditional school program. The effectiveness of the Waldorf mathematical education is confirmed by the data of the international independent comparative pedagogical researches, TIMSS and PISA in particular. The author has concluded about the expediency of using the experience in mathematical education of Waldorf schoolchildren to improve the efficiency of mastering mathematical knowledge and skills by Ukrainian schoolchildren.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4010
ISSN: 1992-5786
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О. ПРОБЛЕМА МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ.pdf228.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.