Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4009
Title: Роль особистості вчителя у вальдорфській школі
Other Titles: Роль личности учителя в вальдорфской школе
The role of teacher’s personality in Waldorf school
Authors: Іонова, О. М.
Ионова, Е. Н.
Ionova, O.
Keywords: вальдорфська школа
учитель
авторитет
відповідальність
ентузіазм
людинопізнання
самовиховання
вальдорфская школа
учитель
авторитет
ответственность
энтузиазм
человекопознание
самовоспитания
Waldorf school
teacher
authority
responsibility
enthusiasm
human cognition
self-education
Issue Date: May-2020
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Іонова О. М. Роль особистості вчителя у вальдорфській школі / О. Іонова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 27, т. 6. – С. 79–82.
Abstract: У статті проаналізовано значущість особистості вчителя у вальдорфській школі. Актуальність проблеми зумовлена потребою використання гуманістичного досвіду вальдорфської школи для вирішення питань підвищення якості підготовки та перепідготовки вчителя як ключової фігури реформування нової української школи. Метою статті є розкриття особливої ролі вчителя в діяльності вальдорфської школи. Висвітлено особливості професійної діяльності вальдорфського вчителя, насамперед класного вчителя (супроводжує учнів і викладає всі основні предмети у своєму класі впродовж перших 6–8 років), а саме: ритмізація шкільних занять (гігієнічно-раціональна організація освітнього процесу); художньо-образний (1–5 класи) і феноменологічний (із 6-го класу) методи викладання; диференціація навчального матеріалу відповідно до темпераментів учнів, що дозволяє дитині цілеспрямовано поринати в навчання властивим саме їй способом; обмежене використання традиційних підручників і цінність живого слова вчителя. З’ясовано, що основним принципом виховання школярів до статевого дозрівання є вчительський авторитет, який будується на взаємоповазі, відданості, щирості, любові у стосунках «дитина – учитель». Висвітлено основні форми самоврядування вальдорфської школи: педагогічна колегія (щотижнева вчительська конференція) та батьківсько-учительське правління. Розкрито основні вимоги до особистості вчителя (Р. Штайнер): загострене почуття відповідальності, мужність до істини, наявність фантазії, педагогічний ентузіазм. Зазначено, що шлях вальдорфського вчителя – це постійне людинопізнання та безперервне самовиховання, яке передбачає вивчення антропософії та виконання вправ внутрішнього характеру, спрямованих на поглиблення внутрішнього життя (контроль власних думок, почуттів і емоцій, вольових імпульсів). Констатовано педагогічну доцільність вивчення, творчого осмислення та використання досвіду вальдорфської школи, діяльності вальдорфського вчителя для розв’язання актуальних проблем сучасної вітчизняної школи. В статье проанализирована значимость личности учителя в вальдорфской школе. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью использования гуманистического опыта вальдорфской школы для решения вопросов повышения качества подготовки и переподготовки учителя как ключевой фигуры реформирования новой украинской школы. Целью статьи является раскрытие особой роли учителя в деятельности вальдорфской школы. Освещены особенности профессиональной деятельности вальдорфского учителя, прежде всего классного учителя (сопровождает учеников и преподает все основные предметы в своем классе в течение первых 6-8 лет), а именно: ритмизация школьных занятий (гигиенически рациональная организация образовательного процесса); художественно-образный (1-5 классы) и феноменологический (с 6-го класса) методы преподавания; дифференциация учебного материала в соответствии с темпераментами учащихся, позволяет ребенку целенаправленно погружаться в обучение присущими ему способом; ограниченное использование традиционных учебников и ценность живого слова учителя. Установлено, что основным принципом воспитания школьников до полового созревания является учительский авторитет, который строится на взаимоуважении, преданности, искренности, любви в отношениях «ребенок - учитель». Освещены основные формы самоуправления вальдорфской школы: педагогическая коллегия (еженедельная учительская конференция) и родительско-учительское правления. Раскрыты основные требования к личности учителя (Р. Штайнер): обостренное чувство ответственности, мужество к истине, наличие фантазии, педагогический энтузиазм. Отмечено, что путь вальдорфского учителя - это постоянное человекопознание и непрерывное самовоспитание, которое предусматривает изучение антропософии и выполнения упражнений внутреннего характера, направленных на углубление внутренней жизни (контроль собственных мыслей, чувств и эмоций, волевых импульсов). Констатировано педагогическую целесообразность изучения, творческого осмысления и использования опыта вальдорфской школы, деятельности вальдорфского учителя для решения актуальных проблем современной отечественной школы. The article author has analyzed the importance of the teacher’s personality in Waldorf school. The relevance of the problem is caused by the need to use humanistic experience of Waldorf school to solve the problem of improving the quality of teacher’s training and retraining as he is considered to be a key figure in reforming the new Ukrainian school. The aim of the article is to reveal teacher’s peculiar role in the activities of Waldorf school. The author has highlighted the specific features of professional activity of Waldorf teacher, primarily class teacher who accompanies children and teaches all main subjects in his class during the first 6–8 years. These specific features are: rhythmic organization of school classes (hygienic-rational organization of educational process); artistic (grades 1–5) and phenomenological (from 6th grade) methods of teaching; differentiation of educational material according to children’s temperaments, which allows a child to purposefully immerse himself in learning in his own way; limited use of traditional textbooks and appreciation of teacher’s living word. It has been found that the main principle of children’s education before puberty is teacher’s authority that is based on mutual respect, devotion, sincerity and love in child-teacher relationship. The main forms of self-government at Waldorf school have been characterized. They are pedagogical board (teacher’s weekly conference) and parent-teacher board. The main requirements for teacher’s personality (according to the ideas of R. Steiner) have been revealed. They are heightened sense of responsibility, courage to the truth, imagination and pedagogical enthusiasm. It has been noted that the way of a Waldorf teacher is a constant human cognition and lifelong self-education, which means study of anthropology and performing internal exercises aimed at deepening the inner life (control of own thoughts, feelings and emotions, volitional impulses). The author has proved the pedagogical expediency of study, creative comprehension and use of the experience of Waldorf school, activities of Waldorf teacher in order to solve current problems of modern Ukrainian school.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4009
ISSN: 2308-4855 (Print)
2308-4863 (Online)
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О. РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ.pdf302.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.