Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3957
Title: Особливості функціонування ринку онлайн-освіти у світі та Україні
Other Titles: Особенности функционирования рынка онлайн-образования в мире и Украине
Features of the online education market in the world and in Ukraine
Authors: Мельникова, О. В.
Олійник, Ю. О.
Олейник, Ю. А.
Melnykova, О.
Oliinyk, Ju.
Keywords: онлайн-освіта
електронне навчання
масові відкриті онлайн курси (МООС)
освітні онлайн послуги
освітні платформи
онлайн образование
электронное обучение
массовые открытые онлайн курсы (МООС)
образовательные онлайн услуги
образовательные платформы
online education
e-learning
mass open online courses (MOOC)
online educational services
еducational platforms.
Issue Date: 20-Sep-2020
Publisher: ГО "Науковий клуб "СОФУС", Львівський торговельно-економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет
Citation: Мельникова О. В. Особливості функціонування ринку онлайн-освіти у світі та Україні / О. В. Мельникова, Ю. О. Олійник // Економіний дискурс. – 2020. – Вип. 3 – С. 16–27.
Abstract: Вступ. Сучасний ринок онлайн-освіти стрімко розвивається. Це пояснюється декількома аспектами: зростаючою кількістю активних користувачів інтернету та доступністю портативних пристроїв; пандемією COVID-19, що призвела до переведення навчання у дистанційну форму; зростанням загальних доходів учасників ринку та соціально-економічним розвитком сучасних країн, орієнтованих на економіку знань. Тому для підвищення ефективності подальшого розвитку цього ринку актуальним є дослідження особливостей функціонування основних елементів світового ринку онлайн-освіти та розкриття потенціалу його реалізації на національному рівні. Введение. Современный рынок онлайн-образования стремительно развивается. Это объясняется несколькими аспектами: растущим количеством активных пользователей интернета и доступностью портативных устройств; пандемией COVID-19, привела к переводу обучения в дистанционной форме; ростом общих доходов участников рынка и социально-экономическим развитием современных стран, ориентированных на экономику знаний. Поэтому для повышения эффективности дальнейшего развития этого рынка актуальным является исследование особенностей функционирования основных элементов мирового рынка онлайн-образования и раскрытие потенциала его реализации на национальном уровне. Introduction. The modern market of online education is developing rapidly. This is due to several aspects: the growing number of active Internet users and the availability of portable devices; the COVID-19 pandemic, which led to the transfer of distance learning; growth of the general incomes of market participants and social and economic development of the modern countries focused on knowledge economy. Therefore, to increase the efficiency of further development of this market, it is important to study the peculiarities of the functioning of the main elements of the global market of online education and reveal the potential for its implementation at the national level.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3957
ISSN: 2410-0919 (PRINT)
2410-7476 (ONLINE)
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.