Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3934
Title: ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ САМЦІВ ЩУРІВ У ТЕСТІ «ВІДКРИТЕ ПОЛЕ» ПРИ АЛІМІНТАРНОМУ НАДХОДЖЕННІ ЖИРІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ САМЦОВ КРЫС В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» ПРИ АЛИМИНТАРНОМ ПОСТУПЛЕНИИ ЖИРОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
PECULIARITIES OF BEHAVIORAL REACTIONS OF MALE RATS IN THE OPEN FIELD TEST IN CASE OF ALIMENTARY INTAKE OF FATS OF DIFFERENT ORIGINS
Authors: Антіпова, Р. В.
Комісова, Т. Є.
Сак, А. Є.
Антипова, Р. В.
Комисова, Т. Е.
Cак, А. Е.
Antipova, R.
Komisova, T.
Sak, А.
Keywords: пальмова олія
рафінована соняшникова олія
маргарин
тест «відкрите поле»
поведінка
пальмовое масло
рафинированное подсолнечное масло
маргарин
тест «открытое поле»
поведение
palm oil
refined sunflower oil
margarine
the open field test
behavior
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Антіпова Р. В. Особливості поведінкових реакцій самців щурів у тесті «Відкрите поле» при алімінтарному надходженні жирів різного походження / Р. В. Антіпова, Т. Є. Комісова, А. Є. Сак // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія. – 2020. – Т. 22, № 1. – С. 8–20.
Abstract: Отримані експериментальні дані свідчать, що на тлі тривалого споживання щурами жирів різного походження їх орієнтовно-дослідницька поведінка за показниками горизонтальної і вертикальної активності та кількістю заглядань у норки істотно не відрізняється, як при повторному тестуванні у відкритому полі, так і у порівнянні з контрольною групою. Проте виявлено, що емоційна активність (за проявами вегетативних реакцій дефекації та грумінгу) після тривалого споживання застосованих жирів викликає у самців щурів зміну рівня тривожності. Довгострокове споживання пальмової олії супроводжується тенденцією до збільшення дефекацій і до збільшення кількості та тривалості актів грумінгу, як при повторному тестуванні, так і у порівнянні з контрольною групою. У самців щурів, що довгостроково споживали маргарин, навпаки, відмічено зниження рівня тривожності. У порівнянні з контрольною групою і впродовж тестування у них відмічається зменшення проявів грумінгу та дефекації. У тварин, що довгостроково споживали рафіновану олію показники емоційної активності впродовж трьох днів спостережень майже не змінювалися і не відрізнялися від показників контрольної групи. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что на фоне длительного потребления крысами жиров различного происхождения их ориентировочно-исследовательское поведение по показателям горизонтальной и вертикальной активности и количеством заглядываний в норки существенно не отличается, как при повторном тестировании в открытом поле, так и по сравнению с контрольной группой. Однако выявлено, что эмоциональная активность (за проявлениями вегетативных реакций дефекации и груминга) после длительного потребления примененных жиров вызывает у самцов крыс изменение уровня тревожности. Долгосрочное потребление пальмового масла сопровождается тенденцией к увеличению дефекаций и к увеличению количества и продолжительности актов груминга, как при повторном тестировании, так и по сравнению с контрольной группой. У самцов крыс, длительно потребляли маргарин, наоборот, отмечено снижение уровня тревожности. По сравнению с контрольной группой и в течение тестирования в них отмечается уменьшение проявлений груминга и дефекации. У животных, длительно потребляли рафинированное масло показатели эмоциональной активности в течение трех дней наблюдений почти не менялись и не отличались от показателей контрольной группы. The obtained experimental data show that when rats consume fats differing in origin for a long time, their navigation research behavior in terms of horizontal and vertical activity and the number of hole visits does not differ significantly, both when retested in the open field and compared with the control group. However, it was found that their emotional activity (according to the manifestations of autonomic reactions of defecation and grooming) has changed as the prolonged consumption of used fats causes a change in the level of anxiety in male rats. The long-term consumption of palm oil is accompanied by a tendency to increase bowel movements as well as the number and duration of grooming acts, both in re-testing and compared with the control group. The male rats that had consumed margarine for a long time, on the contrary, demonstrated a decrease in the level of anxiety. In comparison with the control group and during testing, they showed a reduction in the manifestations of grooming and defecation. During three days of observation, the indicators of emotional activity of the rodents that had consumed refined oil for a long time stayed almost unchanged and did not differ from those of the control group.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3934
ISSN: 2708-583X (Print)
2708-5848 (Online)
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Антіпова Р. В. та ін. pdf422.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.