Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3920
Title: Підвищення ефективності фізичної й технічної підготовленості юних гандболістів із застосуванням рухливих ігор
Other Titles: Повышение эффективности физической и технической подготовленности юных гандболистив с применением подвижных игр
Improving the Efficiency of Physical and Technical Training for Young Handball Players Using Moving Games
Authors: Грінченко, І. Б.
Різник, О. В.
Лисенко, В. В.
Ковєря, В. М.
Карпунець, Т. В.
Гринченко, И. Б.
Резник, О. В.
Лисенко, В. В.
Коверя, В. Н.
Карпунец, Т. В.
Hrynchenko, I.
Riznyk, O.
Lysenko, V.
Kovieria, V.
Karpunets, T.
Keywords: фізична підготовленість
технічна підготовленість
юні гандболісти
рухливі ігри
ігрові вправи
естафети
физическая подготовленность
техническая подготовленость
юные гандболисты
подвижные игры
игровые упражнения
эстафеты
physical training
technical training
young handball players
moving games
game exercises
relay races
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний унверситет імені Г. С. Сковороди
Citation: Підвищення ефективності фізичної й технічної підготовленості юних гандболістів із застосуванням рухливих ігор / І. Б. Гринченко, О. В. Різник, В. В. Лисенко [та ін.] // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 63. – С. 32–42.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню ефективності фізичної та технічної підготовленості юних гандболістів 10-11 років засобами рухливих ігор, ігрових вправ та естафет на етапі початкової підготовки. У роботі стверджується, що для підвищення фізичної і технічної підготовленості юних гандболістів необхідно правильно підібрати комплекс ігор, вправ, прийомів. З’ясовано, що такі комплекси викликають у дітей ігровий азарт, захоплюють своєю напругою й пристрастю, викликають додаткові позитивні психологічні емоції, сприяють формуванню у юних спортсменів можливості творчих, імпровізаційних дій на спортивному майданчику. Рухливі ігри доцільно підбирати з метою організації розминки, для розвитку сили, швидкісних якостей та швидкості рухів, для тренування спритності, витривалості й гнучкості. Різноманітність комбінацій, застосовуваних на тренуваннях з рухливих ігор з фізичного навантаження і координаційної складності взаємодії учасників має бути доступною. Головна відмінність застосування рухливих ігор на заняттях з юними гандболістами полягає в тому, що заняття сприймаються з величезною радістю, проходять з більшою віддачею і на високому емоційному рівні. У роботі пропонується авторська методика, яка передбачала впровадження в навчально-тренувальний процес юних гандболістів 10-11 років, групи початкової підготовки (експериментальної групи), рухливих ігор, естафет та ігрових завдань. Методика впроваджувалася протягом 9 місяців (74 заняття), 3 рази на тиждень, тривалістю 20 хв. Особливістю авторської методики було те, що ігри поділялися на дві групи: перша група – рухливі ігри для розвитку основних фізичних якостей юних гандболістів; друга група – рухливі ігри для відпрацювання технічних і тактичних навичок гри. Після проведення експерименту з’ясувався статистично значимий приріст показників рівня фізичної підготовленості, що зафіксовано тільки у випробовуваних експериментальної групи, які займалися за авторською методикою. Крім визначення показників фізичної підготовленості гандболістів за результатами тестування здійснювався аналіз технічної підготовленості обстежуваних, що виявило також достовірний приріст. Статья посвящена исследованию эффективности физической и технической подготовленности юных гандболистов 10-11 лет средствами подвижных игр, игровых упражнений и эстафет на этапе начальной подготовки. В работе утверждается, что для повышения физической и технической подготовленности юных гандболистов необходимо правильно подобрать комплекс игр, упражнений, приемов. Выяснено, что такие комплексы вызывают у детей игровой азарт, захватывают своей напряжением и страстью, вызывают дополнительные положительные психологические эмоции, способствуют формированию у юных спортсменов возможности творческих, импровизационных действий на спортивной площадке. Подвижные игры целесообразно подбирать с целью организации разминки, для развития силы, скоростных качеств и скорости движений, для тренировки ловкости, выносливости и гибкости. Разнообразие комбинаций, применяемых на тренировках с подвижных игр с физической нагрузки и координационной сложности взаимодействия участников должна быть доступной. Главное отличие применение подвижных игр на занятиях с юными гандболистами заключается в том, что занятия воспринимаются с огромной радостью, проходят с большей отдачей и на высоком эмоциональном уровне. В работе предлагается авторская методика, которая предусматривала внедрение в учебно-тренировочный процесс юных гандболистов 10-11 лет, группы начальной подготовки (экспериментальной группы), подвижных игр, эстафет и игровых задач. Методика внедрялась в течение 9 месяцев (74 занятия), 3 раза в неделю, продолжительностью 20 мин. Особенностью авторской методики было то, что игры делились на две группы: первая группа - подвижные игры для развития основных физических качеств юных гандболистов; вторая группа - подвижные игры для отработки технических и тактических навыков игры. После проведения эксперимента выяснилось статистически значимый прирост показателей уровня физической подготовленности, зафиксировано только у испытуемых экспериментальной группы, которые занимались по авторской методике. Кроме определения показателей физической подготовленности гандболистов по результатам тестирования осуществлялся анализ технической подготовленности обследуемых, что выявило также достоверный прирост. The article is devoted to the effectiveness of physical and technical training for young handball players aged 10-11 by means of moving games, exercises and relay races at the stage of initial training. The paper argues that it is necessary to choose the correct kit of games, exercises, techniques to improve physical and technical training of young handball players. It was found that such complexes help children to play with excitement, capture their tension and passion, add extra positive psychological emotions, and contribute to young athletes’ development for creative opportunity, improvisational actions on the playground. It is necessary to select moving games for warm-up purposes, force development, speed qualities and speed movements, dexterity training, endurance and flexibility. The variety of combinations used in training with mobile games on physical activity and coordination complexity of participants' interaction should be available. The main difference between the use of moving games in classes with young handball players is that the classes are perceived with great joy, held with greater impact and at a high emotional level. The authors' technique is offered in the work, it was provided for the introduction of young handball players aged 10-11, initial training groups (experimental group), moving games, relay races and game tasks into the educational and training process. The technique had been implemented for 9 months (74 lessons), 3 times a week, lasting 20 minutes. The peculiarity of the authors' method was that the games were divided into two groups: the first group offered mobile games for the development of basic physical qualities of young handball players; the second group offered mobile games to practice technical and tactical skills with games. After the experiment there was a statistically significant increase in the level of physical training, which was only in the experimental group with the authors' method. In addition to determining the indicators of physical training of handball players based on the test results, the analysis of the technical training was carried out, it also showed a significant increase.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3920
ISBN: 978-617-7384-96-9
ISSN: 2312-2471
Appears in Collections:Кафедра гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedagogy_&_Psychology_63.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.