Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3862
Title: Вплив занять вільною боротьбою на компонентний склад тіла дітей
Other Titles: Влияние занятиями вольной борьбой на компонентный состав тела детей
The impact of freestyle wrestling training on the body component composition of children
Authors: Комісова, Т. Є.
Коваленко, Л. П.
Мамотенко, А. В.
Гогіна, Т. І.
Коваленко, В. М.
Комісов, М. Р.
Комисова, Т. Е.
Гогина, Т. И.
Коваленко, В. Н.
Комисов, М. Р.
Komisova, T.
Kovalenko, L.
Mamotenko, A.
Hohina, T.
Kovalenko, V.
Komisov, M.
Keywords: антропометричні показники
кісткові епіфізи
обхватні розміри
компоненти тіла
антропометрические показатели
костные эпифизы
обхватные размеры
компоненты тела
anthropometric indicators
bone epiphyses
girth dimensions
body components
Issue Date: 2020
Publisher: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Citation: Вплив занять вільною боротьбою на компонентний склад тіла дітей / Т. Є Комісова, Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко [та ін.] // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – Т. 5, № 3 (25). – С. 456–464.
Abstract: Для оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку необхідні вивчення морфологічних особливостей тіла та його компонентного складу. Під впливом занять спортом в організмі виникають закономірні зміни. В роботі доведено безпосередній зв'язок обхватних та поперечних показників будови тіла з рівнем фізичної активності. При посиленому фізичному тренуванні наростає м'язова маса, а обмежена рухова активність викликає збільшення запасів жиру і зменшення м'язової маси. Ймовірно, обхватні характеристики тіла людини є одними із показників тілобудови та індикаторами його структурно-функціонального стану на етапах онтогенезу, насамперед у дитячому та підлітковому віці. Тобто у борців, що довше займаються спортивною діяльністю, спостерігається тенденція до збільшення м'язової маси тіла і, відповідно, до зменшення жирового компоненту тіла. Для оценки состояния здоровья и физического развития необходимы изучение морфологических особенностей тела и его компонентного состава. Под влиянием занятием спортом в организме возникают закономерные изменения. В работе доказана непосредственная связь обхватных и поперечных показателей телосложения с уровнем физической активности. При усиленной физической тренировке нарастает мышечная масса, а ограниченная двигательная активность вызывает увеличение запасов жира и уменьшение мышечной массы. Вероятно, обхватные характеристики тела человека являются одними из показателей телосложения и индикаторами его структурно-функционального состояния на этапах онтогенеза, прежде всего в детском и подростковом возрасте. То есть у борцов, чем дольше занимаются спортивной деятельностью, наблюдается тенденция к увеличению мышечной массы тела и, соответственно, к уменьшению жирового компонента тела. To assess the state of health and physical development, it is necessary to study the morphologi- cal characteristics of the body and its component composition. Under the influence of sports activities regular changes take place in the body. In this work we proved the direct relationship between girth and transverse body dimensions and the level of physical activity. The enhanced physical training leads to muscle mass in- crease while limited physical activity causes an increase in fat stores and a decrease in muscle mass. Probably, the girth body dimensions are one of the indicators of physique and indicators of its structural and functional state at the stages of ontogeny, especially in childhood and adolescence. That is, wrestlers who have been engaged in sports for a longer period have a tendency to increase lean body mass and, accordingly, to decrease the body fat component.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3862
Appears in Collections:Кафедра фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вплив занять вільною боротьбою.pdf455.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.