Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3788
Title: Продовольча проблема як глобальне явище сучасності та можливі шляхи її вирішення
Other Titles: Продовольственная проблема как глобальное явление современности и возможные пути ее решения
Продовольственная проблема как глобальное явление современности и возможные пути ее решения
Authors: Ейвазова, Р. Ч.
Эйвазова, Р. Ч.
Eyvazova, R.
Keywords: економіка
продовольча проблема
глобальне явище
сучасність
студентські роботи
экономика
продовольственная проблема
глобальное явление
современность
студенческие работы
economy
food problem
global phenomenon
modernity
student work
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Citation: Ейвазова Р. Ч. Продовольча проблема як глобальне явище сучасності та можливі шляхи її вирішення / Р. Ч. Ейвазова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 72–73.
Abstract: Продовольча проблема є актуальною ще з давніх часів, та за весь час її існування серед людей було багато дискусій щодо її вирішення. Існують два основних шляхи до розв'язання проблеми нестачі харчових ресурсів: інтенсивний та екстенсивний. Інтенсивний шлях включає до себе такі методи, які зможуть забезпечити віддачу тваринництва та землеробства навіть у випадку зменшення площ сільськогосподарської діяльності. До таких методів можна віднести інтенсивну механізацію, хімізацію та підвищення рівня енергоозброєності сільського господарства. Для інтенсивного методу дуже важливу роль відіграють впровадження нових сільськогосподарських технологій і нових методів обробки землі. Що стосується екстенсивного шляху вирішення продовольчої проблеми, то він полягає перш за все у розширенні різних видів сільськогосподарських угідь. Продовольственная проблема актуальна еще с древних времен, и за все время ее существования среди людей было много дискуссий по ее решению. Существуют два основных пути к решению проблемы нехватки пищевых ресурсов: интенсивный и экстенсивный. Интенсивный путь включает в себя такие методы, которые смогут обеспечить отдачу животноводства и земледелия даже в случае уменьшения площадей сельскохозяйственной деятельности. К таким методам можно отнести интенсивную механизацию, химизации и уровня энерговооруженности сельского хозяйства. Для интенсивного метода очень важную роль играют внедрение новых сельскохозяйственных технологий и новых методов обработки земли. Что касается экстенсивного пути решения продовольственной проблемы, то он заключается прежде всего в расширении различных видов сельскохозяйственных угодий. The food problem has been relevant since ancient times, and over the entire period of its existence, there have been many discussions among people on its solution. There are two main ways to deal with food shortages: intensive and extensive. The intensive path includes methods that can ensure the return of livestock and farming even if the area of ​​agricultural activity is reduced. These methods include intensive mechanization, chemicalization and the level of power supply in agriculture. For the intensive method, the introduction of new agricultural technologies and new methods of land cultivation play a very important role. As for the extensive way of solving the food problem, it consists primarily in the expansion of various types of agricultural crops.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3788
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ейвазова Р. Ч. .pdf260.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.