Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3141
Title: APPLICATION OF ICT FOR EXPERT ASSESSMENT OF LATENT VARIABLES IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCH
Other Titles: ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЛАТЕНТНИХ ЗМІННИХ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЛАТЕНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Authors: Matvieieva, O.
Gryniova, V.
Kuznetsova, O.
Матвєєва, О. О.
Гриньова, В. М.
Кузнецова, О. Ю.
Матвеева, О. А.
Гринёва, В. Н.
Кузнецова, Е. Ю.
Keywords: latent variables
classification of competences
expert evaluation method
ICT assessment
латентні змінні
класифікація компетенцій
метод експертного оцінювання
ІКТ-оцінювання
латентные переменные
классификация компетенций
метод экспертного оценивания
ИКТ-оценивание
Issue Date: 2019
Publisher: The Institute of Information Technologies and Learning Tools
Citation: Matvieieva O. Application of ICT for Expert Assessment of Latent Variables in Psychological and Pedagogical Research / O. Matvieieva, V. Gryniova, O. Kuznetsova // Information Technologies and Learning Tools. – 2019. – Vol 69, №1. – P. 222–234.
Abstract: The article analyzes the approaches to the study of latent variables in psychological and pedagogical research. The study confirms that some competences and personal qualities belong to the latent constructs (tolerance, readiness for life-long learning, value orientations, etc.) that are difficult to measure. To make their assessment more accurate and reliable, the expert evaluation method with ICT support is suggested providing for the involvement of a greater number of experts in the assessment process. The pedagogical expertise, covering a set of procedures necessary for getting collective expert opinion or assessment of a pedagogical object, phenomenon or process, is considered as the core of the expert evaluation method. The developed ICT assessment support for latent variables evaluation is oriented at the three-level classification of competences. It provides for determining the level of development of social-personal, general-scientific, instrumental, general-professional and specialized- professional competences (the first level of classification) and their constituent structural parts (the second level of classification) as well as the level of acquired knowledge, skills, values and personal qualities (the third level of classification). The developed ICT assessment tool includes the data concerning the Author (Developer), Experts, Expert Assessment, the indices obtained as a result of the analysis of Expert Assessment (Coefficients). Experts are expected to assess the significance of smaller structural units correlating them with the larger ones. Initially, the development level of every individual competence in correlation with the social and professional competence is assessed in percentage; the acquisition of social and professional competence is taken as 100%. Then the significance index of the competences that are the structural parts of every given competence is determined; the significance index of competence structural parts in reference to the relevant competence is assessed. У статті проаналізовано підходи до визначення та дослідження латентних змінних у психолого-педагогічних працях. Доведено, що деякі компетенції та якості особистості належать до латентних конструктів (толерантність, здатність до навчання впродовж життя, ціннісні орієнтації тощо), що погано піддаються кількісній оцінці. Для підвищення рівня об’єктивності їх оцінювання запропоновано метод експертного оцінювання з ІКТ-супроводом, що передбачає залучення більшої кількості експертів. Основою експертного методу є педагогічна експертиза, яка включає сукупність процедур, необхідних для одержання колективної думки або оцінки про педагогічний об'єкт, явище або процес. Для оцінювання латентних змінних запропоновано застосування методу експертного оцінювання з ІКТ-супроводом, зорієнтованим на трирівневу класифікацію компетенцій/компетентностей. Перший рівень складають: соціально-особистісна, загальнонаукова, інструментальна, загальнопрофесійна, спеціалізовано-професійна компетентності; другий рівень об’єднує компетенції, що входять до їх складу; третій рівень становлять складники компетенцій – знання, уміння, цінності, особистісні якості. Розроблений і запропонований ІКТ-супровід містить інформацію про Автора (розробника), Експертів, оцінки Експертів, значення, отримані в результаті обробки оцінок Експертів (коефіцієнти). Передбачено оцінювання Експертами значущості більш дрібних структурних одиниць щодо більших. Спочатку оцінюється сформованість кожної окремої компетентності відповідно до всієї соціально- професійної компетентності у відсотках, приймаючи соціально-професійну компетентність за 100%, потім оцінюється вагомість компетенцій, що входять до складу даної компетентності й значущість окремих складників компетенцій щодо відповідної компетенції. В статье проанализированы подходы к определению и изучению латентных переменных в психолого-педагогических исследованиях. Установлено, что некоторые компетенции и качества личности относятся к латентным конструктам (толерантность, способность к обучению в течение жизни, ценностные ориентации и т.д.) и плохо поддаются количественной оценке. Для повышения уровня объективности их оценивания предложен метод экспертного оценивания с ИКТ- сопровождением, что предполагает привлечение большего количества экспертов. Основой экспертного метода является педагогическая экспертиза, которая включает совокупность процедур, необходимых для получения коллективного мнения или оценки о педагогическом объекте, явлении или процессе. Для оценки латентных переменных предложено применение метода экспертного оценивания с ИКТ- сопровождением на основе трехуровневой классификации компетенций/компетентностей. Первый уровень составляют: cоциальноличностная, общенаучная, инструментальная, общепрофессиональная, специализированнопрофессиональная компетентности; второй уровень объединяет компетенции, входящие в их состав; третий уровень объединяет составляющие компетенций (знания, умения, ценности, личностные качества). Предложенное ИКТ-сопровождение содержит информацию об Авторе (разработчик); Экспертах; оценках Экспертов; значениях, полученных в результате обработки оценок Экспертов (коэффициенты). Предусмотрено оценивание Экспертами значимости более мелких структурных единиц относительно больших. Сначала оценивается сформированность каждой отдельной компетентности относительно социально-профессиональной компетентности в процентах, принимая последнюю за 100%, затем оценивается значимость компетенций, входящих в состав данной компетентности и значимость отдельных составляющих компетенции.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3141
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
гриньова.pdf627.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.