Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3028
Title: Особливості розвитку професійної ідентичності студентів в умовах відкритого навчання
Other Titles: Особенности развития профессиональной идентичности студентов в условиях открытого обучения
Peculiarities of development of professional identity of students in open education environment
Authors: Олійник, Т. О.
Сахарова, Є. П.
Минко, П. Є.
Олейник, Т. А.
Сахарова, Е. П.
Минко, П. Е.
Oleinik, T. A.
Sakharovа, E. P.
Minko, P. E.
Keywords: гнучке навчання
студентоцентрований підхід
професійний розвиток
відкриті ресурси
курси
гибкое обучение
студентоцентрированный подход
профессиональное развитие
открытые ресурсы
курсы
flexible learning
student-centred approach
professional development
open resources
courses
Issue Date: 26-Sep-2019
Publisher: НТУ "ХПИ"
Citation: Олійник Т. О. Особливості розвитку професійної ідентичності студентів в умовах відкритого навчання / Т. О. Олійник, Є. П. Сахарова, П. Є. Минко // Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій: матер. ІІІ міжнар.наук.-прак. конф., 26-27 вер. 2019 р. / НТУ "ХПИ" ; за заг. ред. О. Г. Романовського. - Харків : НТУ ХПІ, 2019. – С. 198-202.
Abstract: Істотна трансформація сучасної системи освіти відбуваються в умовах зміни освітнього ландшафту, що поступово переростає у політику відкритої освіти, масового доступу до неї, яка пов’язана з рухом за відкриті освітні ресурси. Дослідження перспектив феномену «Відкриті освітні ресурси» (тобто цифрового контенту для навчальної спільноти, що розповсюджується за ліцензією Creative Commons) відбувається за підтримки ЮНЕСКО і визначає реалізацію ефективних освітніх підходів. Существенная трансформация современной системы образования происходит в условиях изменения образовательного ландшафта, что постепенно перерастает в политику открытого образования, массового доступу к нему, которая связана с движением за открытые образовательные ресурсы. Исследование перспектив феномена «Открытые образовательные ресурсы» (т.е. цифрового контента для образовательного сообщества, распространяется по лицензии Creative Commons) осуществляется при поддержке ЮНЕСКО и определяет реализацию эффективных образовательных подходов. A significant transformation of the modern education system is taking place in the context of a change in the educational landscape, which is gradually developing into a policy of open education, massive access to it, and movement for open educational resources. The study of the prospects of the phenomenon of “Open educational resources” (i.e. digital content for the educational community, distributed under a Creative Commons license) is supported by UNESCO and determines the implementation of effective educational approaches.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3028
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.