Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2962
Title: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
Other Titles: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
SOCIO-PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL WORK WITH CHILDREN OF LABOR MIGRANTS
Authors: Андрєєнкова, В. Л.
Дорошок, Т. О.
Євсюкова, М. В.
Золотухіна, С. Т.
Ковальчук, Л. Г.
Кочурка, Ж. М.
Левченко, К. Б.
Лозинська, Є. В.
Лунченко, Н. В.
Максимова, Н. Ю.
Нікольська, О. А.
Огороднійчук, І. І.
Павлик, Н. П.
Парфанович, І. І.
Пислар, О. В.
Рассказова, О. І.
Романовська, Д. Д.
Трубавіна, І. М.
Хмельницька, Т. В.
Черепаха, К. В.
Чурбанова, О. А.
Шваб, І. А.
Шпак, В. П.
Шпортій, Т. Г.
Шульга, В. В.
Keywords: трудова міграція
діти трудових мігрантів
соціально-педагогічна робота
психологічна робота
захист прав дітей
соціальний супровід
трудовая миграция
дети трудовых мигрантов
социально-педагогическая работа
психологическая работа
защита прав детей
социальное сопровождение
labor migration
children of labor migrants
social pedagogical work
psychological work
protecting the rights of children
social support
Issue Date: 2007
Publisher: Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна»
Citation: Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / В. Л. Андрєєнкова, Т. О. Дорошок, М. В. Євсюкова [та ін.] ; за заг. ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології та соц. роботи, Міжнар. жіночий правозахисний центр „Ла Страда-Україна”. – К. : ФОП Купріянова, 2007. – 240 c.
Abstract: Навчально-методичний посібник присвячено актуальній та маловивченій для України темі роботи з дітьми трудових мігрантів, кількість яких коливається від двох до чотирьох мільонів українських громадян. У ньому представлені основні результати дослідження проблем дітей трудових мігрантів, що проводилося у 2006 р. Посібник містить інформацію про нормативно-правову базу діяльності педагогічних працівників, принципи здійснення соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми трудових мігрантів, розкриває завдання, зміст форми і методи такої роботи. Автори пропонують словник та методичні рекомендації для здійснення соціально-педагогічної та психологічної роботи серед дітей, батьків, соціального оточення. Цікавим для аналізу та можливого поширення є вітчизняний досвід роботи з даною тематикою та зарубіжний досвід опіки над дітьми. Для соціальних педагогів, практичних психологів, класних керівників, студентів вищих педагогічних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, соціальних працівників, представників неурядових організацій, широкого кола громадськості. Учебно-методическое пособие посвящено актуальной и малоизученной для Украины теме работы с детьми трудовых мигрантов, количество которых колеблется от двух до четырех миллионов украинских граждан. В нем представлены основные результаты исследования проблем детей трудовых мигрантов, которое проводилось в 2006 г. Пособие содержит информацию о нормативно-правовой базе деятельности педагогических работников, принципы осуществления социально-педагогической и психологической работы с детьми трудовых мигрантов, раскрывает задачи, содержание формы и методы такой работы. Авторы предлагают словарь и методические рекомендации для осуществления социально-педагогической и психологической работы среди детей, родителей, социального окружения. Интересным для анализа и возможного распространения является отечественный опыт работы с данной тематикой и зарубежный опыт опеки над детьми. Для социальных педагогов, практических психологов, классных руководителей, студентов высших педагогических учебных заведений I-IV уровней аккредитации, социальных работников, представителей неправительственных организаций, широкого круга общественности. The educational-methodical manual is devoted to the urgent and little-studied topic for Ukraine on working with children of labor migrants, the number of which ranges from two to four million Ukrainian citizens. It presents the main results of the study of the problems of children of labor migrants, which was carried out in 2006. The manual contains information about the legal framework of the activities of teachers, the principles of socio-pedagogical and psychological work with children of migrant workers, reveals the tasks, the contents of the form and methods of such work. The authors offer a dictionary and guidelines for the implementation of socio-pedagogical and psychological work among children, parents, and the social environment. Interesting for analysis and possible dissemination is the domestic experience with this topic and the foreign experience of child custody. For social educators, practical psychologists, class teachers, students of higher pedagogical educational institutions of I-IV levels of accreditation, social workers, representatives of non-governmental organizations, a wide circle of the public.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2962
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.